Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mesto Senec vyhlasuje obchodné verejné súťaže

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v platnom znení na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta::
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedené na LV č. 2800:
- stavba súp. č.114 postavená na C-KN parc. č. 3473 o výmere 320 m2 (Terno)
- pozemok C-KN parc. č. 3473 o výmere 320 m2
OVS Terno zverejnené 30.6.2011
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedené na LV č. 2800:
- pozemok C-KN parc. č. 2463/180 o výmere 475 m2, (Slnečné jazerá - Kosa)
OVS pozemok Kosa zverejnené 30.6.2011
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v okrese Senec, obec Senec, k.ú. Senec, vedené na LV č. 7611:
- stavba, súp. č. 825 postavená na pozemku C-KN parc. č. 2560 o výmere 167 m2
- stavba, súp. č. 825 postavená na pozemku C-KN parc. č. 2561 o výmere 240 m2
- pozemok C-KN parc. č. 2560 o výmere 167 m2 a
- pozemok C-KN parc. č. 2561 o výmere 240 m2 (Sečenka, Slnečné jazerá)
Odpredaj Secenka zverejnené 30.6.2011
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007