Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Čo máme vedieť pre prípad ohrozenia

Základný zákon nášho štátu „Ústava Slovenskej republiky“ zakotvuje právo každého občana na ochranu života, zdravia a majetku. Vychádzajúc z napĺňania týchto práv, právnická osoba, fyzická osoba, organizácia štátnej správy, samosprávy, ale i iný právny subjekt je povinný v rámci svojho pôsobenia zabezpečiť dostatočný stupeň ochrany občana. Aby tak mohlo byť, najmä pri vzniku mimoriadnych udalostí, pri ktorých je občan ohrozený, je potrebné poznať zásady ochrany a postupy, vykonávať prípravu profesionálnych záchranných zložiek, ale aj samotného občana. Práve posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú čas ani miesto svojho vzniku. Nesmú nás však zastihnúť nepripravených. Z tohto dôvodu je príprava všetkých pracovníkov profesionálnych zložiek, riadiacich predstaviteľov orgánov a organizácií, ale i samotných občanov nevyhnutná. Je nevyhnutné, aby sa každý svojim dielom podieľal na príprave pre zvládnutie mimoriadnej situácie, aby sa poslanec NR SR angažoval pri vytváraní dobrých zákonov, riadiaci pracovník bol pripravený na riadenie a organizovanie záchranných prác, aby si podnikateľ, riaditeľ či vedúci pracovníci manažmentu uvedomili, že sú zodpovední za prípravu, ale aj vykonanie záchranných prác, aby k tomuto vytvárali priaznivé predpoklady. Aby starosta obce, v snahe čo najlepšie viesť samosprávu a mať úspechy pri zabezpečovaní lepšieho a krajšieho života občanov našej obce, nezabúdal na to, že jeho úlohou je aj zabezpečiť spoľahlivú ochranu občanov od vzniku ohrozenia, varovania až po vykonanie záchranných prác. Stručne povedané, je potrebné sa pripravovať tak, aby sme v prípade ohrozovania života, zdravia, alebo majetku boli schopní samostatne konať a vzájomne si pomáhať, kým príde organizovaná pomoc a záchrana.

Našu obec v zmysle analýzy ohrozenia územia ohrozujú najmä dva druhy mimoriadnych udalostí, a to lokálne povodne a únik nebezpečných látok pri cestnej dopravnej nehode.

I. Čo majú vedieť a robiť občania v prípade ohrozenia

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození :
Uvedomiť si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku a životného prostredia.
Pamätať na seba ochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu.
Nerozširovať poplašné a neoverené správy.
Nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu.
Netelefonovať zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhať ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarať sa o deti.
Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy.

II. Čo je ohrozenie, mimoriadna udalosť a mimoriadna situácia

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa a teroristický útok, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a po jej vyhlásení sa organizujú a podľa potreby vykonávajú najmä záchranné práce, varovanie, evakuácia, núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Právo vyhlásiť (odvolať) mimoriadnu situáciu podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva majú : starosta obce (na území obce), prednosta obvodného úradu (na území okresu) a prednosta obvodného úradu v sídle kraja (na území kraja).


Po vyhlásení mimoriadnej situácie majú oprávnené osoby, ktorými sú: starosta obce, prednosta obvodného úradu a prednosta obvodného úradu v sídle kraja právo stanoviť režim života na danom území. Počas stanoveného režimu života sú občania povinní: dodržiavať pokyny vydané obcou, obvodným úradom alebo obvodným úradom v sídle kraja, vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, plniť úlohy v jednotkách CO, vykonávať časovo obmedzené práce pre CO súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia, majetku a životného prostredia, poskytnúť vecné prostriedky (napr. autobusy, nákladné automobily, techniku), poskytnúť priestory a prostriedky na núdzové obytovanie osobám, ktoré boli mimoriadnou udalosťou postihnuté.

III. Ako sa vykonáva varovanie obyvateľstva

Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:
nastáva mimoriadna situácia,
podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.

IV. Varovné signály

Všeobecné ohrozenie
Varovanie obyvateľstva pri ohrození, alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
2 – minútový kolísavý tón sirén.

Ohrozenie vodou
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
6 – minútový stály tón sirén.

Koniec ohrozenia
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania.

V. Čo robiť v prípade úniku nebezpečnej chemickej látky

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky. Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého.

Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove:
-zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
-vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vypnite klimatizáciu,
-pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
-zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
-riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, budovu opustite len na pokyn.
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť budovu, vykonajte nasledovné opatrenia:
-zoberte si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci, lieky a pod.),
-uzamknite byt,
-dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
-použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
-priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
-vždy zachovávajte rozvahu!

Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu:
-zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
-vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy, ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

VI. Čo robiť v oblasti ohrozenej vodou, resp. povodňami alebo záplavami

Počas povodní sa vykonávajú činnosti podľa plánu ochrany obyvateľstva, a to najmä : včasné varovanie a vyrozumenie obyvateľstva ohrozeného povodňou alebo záplavou, evakuácia, poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, poskytovanie zdravotníckej pomoci, uzatvorenie a ochrana ohrozeného územia, odpojenie poškodených rozvodných sietí energií, uvoľňovanie zahataných vodných tokov, ochrana postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov. Následne sa vykonávajú obnovovacie a bezpečnostné práce : čistenie komunikácií a studní, likvidácia uhynutých zvierat, použitie postreku proti obťažujúcemu hmyzu, v prípade potreby očkovanie zasahujúcich osôb a obyvateľstva.

Priebeh záchranných prác riadia: podnikateľ v priestoroch ktoré vlastní alebo užíva, starosta obce, prednosta obvodného úradu a prednosta obvodného úradu v sídle kraja.

V čase nebezpečenstva vzniku povodne a počas nej je predmetom povodňových zabezpečovacích prác najmä - ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom a proti preliatiu koruny hrádze alebo toku - v čase povodne sa na ochranu používajú fólie, geotextílie, dosky, vhodné a osvedčené sú vrecia plnené pieskom. Ak to okolnosti dovoľujú, je možné hrádzu alebo vodný tok pred preliatím ochrániť zvýšením dodatočným násypom, ktorý však musí byť z vhodného materiálu, zhutnený a chránený proti rozplaveniu, napr. fóliou. Na namáhaný svah hrádze je najlepšie použiť fóliu, ktorá sa na tento účel uchytí kolíkmi a priťaží vrecami naplnenými pieskom. Dôležitým opatrením je aj budovanie druhotných ochranných povodňových línií. Ďalším dôležitým opatrením je aj odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd.

Obzvlášť zložitým a náročným opatrením je odvádzanie vôd zo zaplaveného bezodtokového územia, z ktorého voda nie je schopná gravitačne odtiecť a preto sa musia vykonať opatrenia na jej odvedenie. Použitý spôsob je závislý od konkrétnych podmienok zaplaveného územia a toku.
Z hľadiska možných zabezpečovacích povodňových prác je potrebné v objektoch zasiahnutých povodňou zabezpečiť odpojenie objektu od všetkých energií.

Dôležitá je aj ochrana koryta a brehu vodného toku. Veľmi nepriaznivý vplyv na stabilitu brehu vodného toku majú nepovolené zásahy za účelom budovania odberov vody, alebo nevhodných spôsobov vyústení do toku.

Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami : vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia, pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien, pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu, pripravte sa na evakuáciu, ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie, upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda, odpojte obydlie od energií.
Zásady správania sa v období povodní a záplav: opustite ohrozený priestor, netelefonujte, len v prípade tiesňového volania, v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru a rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie, v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
Zásady správania sa po povodniach a záplavách : nechajte si skontrolovať stav obydlia – statická narušenosť, obyvateľnosť, rozvody energií, zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín a poľnohospodárskych plodín, kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady vzniknutej škody.

VII. Informačné miesta, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

-Zamestnávateľ
-Obecný úrad
-Obvodný úrad, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
-Obvodný úrad v sídle kraja, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - koordinačné
stredisko integrovaného záchranného systému – linka tiesňového volania 112

VIII. Telefónne čísla tiesňového volania a dôležité telefónne čísla

V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

1. Integrovaný záchranný systém 112 - linka tiesňového volania
2. Záchranná zdravotná služba 155
3. Hasičský a záchranný zbor 150
4. Policajný zbor SR 158
5. Mestská polícia 159
6. Horská záchranná služba 18300
7. Letecká záchranná služba 18155
8. Linka záchrany 0850 111 313
9. Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166
11. Jefta SOS Truck Slovakia 18900 - odťahová služba nákladných vozidiel

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti, uveďte:

-svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
-druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
- rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce), -miesto udalosti,
-ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
-odpovedajte aj na otázky operátora preberajúceho váš hovor.

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby

Pokyny na stiahnutie

Zdroj:
Alžbeta Vinczeová, MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007