Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Verejná vyhláška

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty i. triedy v zmysle § 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 3a ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 29 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení (ďalej len „zákon č.71/1967 Zb.") vydáva rozhodnutie, ktorým
prerušuje

stavebníkovi Primum s.r.o., Ul. Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, v zastúpení VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín kolaudačné konanie pre objekt: SO - 05 Vjazd do areálu a úprava ul.'Trnavská, zriadenie dopravného ostrovčeka na ceste 1/61 na pozemku p. č. 448/4 k. ú. Senec stavby "Obchodné centrum Senec, Trnavská ul." do 31.10.2010 na odstránenie nedostatkov. V prípade nedodržania termínu odstránenia nedostatkov bude kolaudačné konanie zastavené.

Plné znenie výhlášky.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007