Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a pozvánka na ústne konanie

Stavebník Primum s.r.o., Ul. Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, v zastúpení VOD-EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín podal dňa 17.08. 2010 návrh na kolaudáciu objektu:

SO - 05 Vjazd do areálu a úprava ul. Trnavská, zriadenie dopravného ostrovčeka na ceste 1/61

na pozemku p. č. 448/4 k. ú. Senec stavby "Obchodné centrum Senec, Trnavská ul."

Uvedeným dňom začalo kolaudačné konanie hore uvedeného objektu stavby. Dňa 13.10.2010 bolo konanie prerušené z dôvodu zistených nedostatkov na miestnom zisťovaní dňa 07.10.2010. Keďže boli požadované doklady do 5.11.2010 postupne doplnené a podľa prehlásenia dodávateľa boli zistené nedostatky odstránené Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava v súlade s § 29 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov pokračuje v kolaudačnom konaní.

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov pre hore uvedený objekt stavby nariaďuje v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

07.12. 2010 o 10,00 hod. /utorok/

so stretom pozvaných na chodníku pred križovatkou cesty 1/61 - Trnavskej ulice a Šafárikovej ulice po pravej strane v smere od Trnavy do centra mesta Senec.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade, v dňoch pondelok a stredu : od 8.00 hod. do 16.00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním.

Úplné znenie dokumentu.

Zdroj: Mgr. Miroslav Mihok,
prednosta Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007