Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Zápis detí do materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec pre školský rok 2012/2013 sa uskutoční v termínoch:

Materská škola Termín a čas zápisu Riaditeľ Telefón Webová stránka
MŠ Fándlyho 2 T.: 15.02. a 16.02.2012
Č. od 13,00 do 17,00 hod.
Bc. M. Leginusová 02/45924230 www.skolka-fandlyho.webovka.eu
MŠ s VJM Fándlyho 20 T.: 15.02. a 16.02.2012
Č. od 13,00 do 17,00 hod.
Mgr. K. Némethová 02/45923510 www.szenciovoda.meu.sk
MŠ Kollárova T.: 15.02. 2012
Č. od 13,00 do 18,00 hod.
Mgr. E. Jonášová 02/45923432 www.mskollarova.sk
MŠ Košická T.: 07.03. 2012
Č. od 10,00 do 15,00 hod.
T.: 08. 03. 2012
Č.: od 10,300 do 12,30 hod.
PaedDr. S. Dolezsálová 02/45923217 www.duha-mojaskolka.sk
MŠ Kysucká 9 T.: od 15.02. 2012
Č. od 13,00 do 18,00 hod.
K. Kováčová 02/45924651 www.mskysuckasenec.sk
Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Podmienky zápisu:

Podľa uvedenej vyhlášky sa do MŠ prijímajú deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne , priestorové a iné podmienky.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste ( dieťa zamestnaných rodičov, prihliada sa na trvalý pobyt, a pod.).

Zákonný zástupca môže zapísať dieťa len do jednej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.

Čo budete potrebovať:

- vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
- žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ich stiahnuť z webovej stránky príslušnej MŠ
- písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať si ju potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Zdroj: MŠÚ Mgr. A. Kubliniak
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007