Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Košická 40, 903 01 Senec.

Mesto Senec vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Košická 40, 903 01 Senec.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 20. 04. 2012 do 14,00 hod. na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Zdroj: Ing. Karol Kvál,
primátor mesta Senec

Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007