Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Pozvánka

Navrhovateľ, Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom Sabinovská 16, Bratislava, predložil 13. 4. 2012 Krajskému úradu životného prostredia, podľa § 9 ods.8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej !en „zákon") správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj ", ktorú Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutému orgánu a dotknutej obci zasielame.

Strategický dokument je v štádiu konceptu riešenia v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. - stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Koncept riešenia i správa o hodnotení je taktiež zverejnená na webovej stránke Krajského úradu životného prostredia v Bratislave www.ba.kuzp.sk.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 12 ods. 1 zákona prosíme doručiť na adresu : Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 19, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia.

Podľa §10 ods.1 zákona oznamujeme adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať svoje stanoviská. Žiadame týmto dotknuté obce, aby túto informáciu zverejnili na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Odbor ochrany prírody a krajiny
Karloveská 2
842 19 Bratislava
Email: savelova.maria@ba.kup.sk


Mgr.Dagmar Boršová
Vedúca odboru

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007