Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Návrh regulatívov funkčného využívania a priestorového usporiadania územia do nového Územného plánu mesta Senec.

Mesto Senec obstaráva nový Územný plán mesta. Pre spracovanie konceptu vo variantných riešeniach a návrhu územného plánu pripravuje návrh regulatívov funkčného využívania a priestorového usporiadania územia /prípustné a neprípustné funkčné využitie, maximálne percento zastavanosti, minimálny podiel zelene, podlažnosť, požiadavky na vybavenosť a služby a pod./ ako požiadavky mesta a podklad pre spracovateľa dokumentácie /autorizovaný architekt/, ktorý bude vybraný na základe výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Návrh regulatívov sa týka tak nových lokalít riešených v územnom pláne, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo, ako aj pešej zóny na Lichnerovej ulici. Tento návrh prebehol pripomienkovým konaním v komisii menovanej mestským zastupiteľstvom, komisii výstavby a územného plánovania a členmi komisie životného prostredia.
Ďalší možný rozvoj mesta Senec v budúcnosti je daný aj územnoplánovacou dokumentáciou, ako jedným z dôležitých plánovacích dokumentov mesta, jeho komplexnosťou a kvalitou. Preto je potrebná aj spolupráca a účasť občanov mesta pri jeho príprave a tvorbe. Prerokovanie návrhu regulatívov za účasti širšej odbornej verejnosti sa uskutoční dňa 29. mája 2013 o 16.00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8. Pozývame týmto občanov mesta Senec, ktorý majú záujem prispieť svojimi vedomosťami, poznatkami a pripomienkami k uvedenej problematike na toto verejné prerokovanie.

Návrh regulatívov funkčného a priestorového využívania územia pre vypracovanie územnoplánovacích podkladov /Urbanistická štúdia/ a pre nový Územný plán mesta Senec
Výkres 1 vo formáte PDF
Výkres 2 vo formáte PDF
Výkres 3 vo formáte PDF

Stiahnite si všetky 3 výkresy kliknutim na link: Výkresy vo formáte PDF, zbalené do ZIP

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007