Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamyMesto Senec , Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– č.p : 15132/304/2013 Senci dňa 30. 04. 2013

V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:
Ferreira Joao Carlos
M. Urbana č.1
903 01 Senec


Rozhodnutie č . DzN 2013/22976/02/1 zo dňa 05. 03. 2013 je uložené na Mestskom úrade v Senci, oddelenie miestnych daní a poplatku. Z dôvodu, že adresát písomnosti určenej do vlastných rúk sa nezdržuje v mieste doručenia, ktoré oznámil správcovi dane ako svoj trvalý pobyt a jeho súčasný pobyt nie je známy, doručuje sa písomnosť Mestského úradu v Senci Rozhodnutie č. DzN 2013/22976/02/1 zo dňa 05. 03. 2013 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Senci, oddelenie miestnych daní a poplatku v úradných hodinách:

Pondelok – utorok: 07.00 hod. – 15.00 hod.
Streda: 08.00 hod. – 17.00 hod.
Piatok: 07.00 hod. – 14.00 hod.


Toto oznámenie sa vyvesuje na dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing. Karol Kvál primátor mesta

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007