Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Vybavovanie dokladov - Občiansky preukaz.

Občiansky preukaz, cestovný pas, zbrojný preukaz, vodičský preukaz a doklady k vozidlám vydávajú príslušné útvary Policajného zboru. Všetky doklady je potrebné vybaviť si osobne na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

Občiansky preukaz

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa zákona. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Občan alebo jeho opatrovník je povinný:
• chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
• požiadať príslušný úrad o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu,
• odovzdať príslušnému úradu neplatný občiansky preukaz pri požiadaní o vydanie nového občianskeho preukazu,
• odovzdať príslušnému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze,
• ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, dostaviť sa na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho preukazu s výnimkou bezvládneho občana; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,
• uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom; povinnosť platí rovnako aj pre zákonného zástupcu maloletého,
• odovzdať neodkladne občiansky preukaz príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých alebo nemocnici pre obvinených a odsúdených, kde bude vykonávať väzbu alebo trest odňatia slobody,
• požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní pred uplynutím (časovej) doby platnosti občianskeho preukazu,
• požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo uloženie trestu zákazu pobytu,
• odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu na adresu službou zriadenou na tento účel.

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo odobrať pri vstupe do objektu alebo na pozemok a nesmie sa odovzdať alebo odobrať v súvislosti s poskytovaním služieb.

Podanie žiadosti

Prvý občiansky preukaz a nový občiansky preukaz občana, ktorý má občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008 vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt.
Občan, ktorý má vydaný občiansky preukaz po 1. júli 2008 môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru.
Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva na oddelení dokladov osobne. Pri tejto povinnosti platí jedna výnimka a to v prípade, keď o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne (ďalej len bezvládny občan), aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana. Podpis bezvládneho občana sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno vykonať aj v mieste, kde sa zdržuje. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu. Nasnímanie podoby nevidiaceho občana možno vykonať s okuliarmi s tmavými sklami po predložení potvrdenia lekára, že tento občan je nevidiaci.
Pri žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu je občan alebo zákonný zástupca maloletého povinný predložiť:
- rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle (napr. cestovný doklad),
- potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom (ohlasovňou obecného alebo mestského úradu), potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
- ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze (napr. potvrdenie od lekára pri zápise krvnej skupiny).

Nový občiansky preukaz je každý občiansky preukaz, ktorý je vydaný po prvom občianskom preukaze. Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je občan alebo zákonný zástupca povinný predložiť:
- svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz (napr. z dôvodu straty, odcudzenia OP),
- doklad preukazujúci jeho rodné číslo (rodný list alebo cestovný doklad),
- ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska, rodného čísla alebo trvalého pobytu alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaju, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj,
- opatrovník občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný k žiadosti takého občana predložiť aj svoj občiansky preukaz a právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony; ak nebol opatrovník určený do funkcie opatrovníka priamo v rozhodnutí súdu o pozbavení občana spôsobilosti na právne úkony, je povinný predložiť aj uznesenie súdu, ktorým bol určený do funkcie opatrovníka.

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej kópii.

Správne poplatky
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 €,
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 €,
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 €,
Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 €,
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou 3 €.

Prevzatie dokladu

Občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení na oddelení dokladov; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti. Občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti, za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca.
Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré je povinný odovzdať príslušnému úradu. Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony prevezme občiansky preukaz a jeho prevzatie potvrdí jeho opatrovník svojím podpisom.
Občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel. Občan je povinný odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie občianskeho preukazu službou zavedenou na tento účel. V prípade, ak toto občan odmietne, doručenie občianskeho preukazu na adresu mu nebude umožnené. Občan si občiansky preukaz prevezme osobne, pričom pri preberaní občianskeho preukazu na adrese, ktorú si určil pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu bude vyzvaný kuriérom v zmysle všeobecných poštových podmienok, aby preukázal svoju totožnosť a to nasledovným spôsobom: platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu. Za občana môže aj v prípade doručenia na adresu občiansky preukaz prevziať zákonný zástupca a taktiež iný občan, po predložení svojho občianskeho preukazu a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Ak sa občan nebude v dohodnutom čase doručenia nachádzať na adrese, občiansky preukaz mu bude doručený na oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, na ktorom si občan žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia. Doručovanie občianskych preukazov na adresu vykonáva Slovenská pošta, a. s., pričom pre prípad poskytovania informácií o zásielke boli pre občanov zriadené kontaktné telefónne čísla: 0903233233, 0903553593 a 02/49222630. Ak si občan pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu zadal kontaktné údaje (sms, email), pri prevzatí zásielky kuriérom sa mu automaticky vygeneruje správa, ktorá obsahuje č. zásielky s jeho občianskym preukazom. Občan má od tohto momentu možnosť sledovať pohyb zásielky na internetovej stránke Slovenskej pošty, a. s. http://tandt.posta.sk/.

Neplatnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz je neplatný, ak
- občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
- bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj, alebo bola porušená jeho celistvosť,
- uplynula doba jeho (časovej) platnosti,
- obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
- neobsahuje údaje občana ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu,
- sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný,
- podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa,
- občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom občianskom preukaze a bol mu zaň vydaný nový občiansky preukaz.

Príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ak je neplatný z uvedených dôvodov.

Stránkové hodiny pre občanov

Okresný úrad v Senci, Hurbanova 21, Senec, vybavuje žiadosti občanov o nový občiansky preukaz v dňoch:

Pondelok, utorok a štvrtok - od 8:00 do 15:00
Streda - od 8:00 do 17,00
Piatok- od 8:00 do 14:00Zdroj:kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová, skupina prevencie

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007