Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mesto Senec vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy A. M. Szencziho, Senec, Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc, Fándlyho 20, 903 01 Senec.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka a znalosť maďarského jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na MŠ - neotvárať“ do 07. 02. 2014 do 14,00 hod. na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007