Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Okresný úrad Senec
KLIENTSKE CENTRUM, Hurbanova č. 21, 903 01 Senec

V súlade s vládnym programom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) otvára Okresný úrad Senec na prízemí svojej budovy Klientske centrum. Jeho základným poslaním je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občanov.

Pracoviská Klientskeho centra zabezpečujú najmä tieto typy služieb:
› Poskytovanie informácií (pravidlá, postupy, náležitosti týkajúce sa vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb).
› Prístup k formulárom a dokumentom v databázach informačného systému.
› Pomoc pri riešení praktických záležitostí.
› Vybavovanie jednoduchej veci.
› Prijatie podania.

Na jednotlivých pracoviskách klientskeho centra poskytujú zamestnanci tieto konkrétne úkony:

Klientske centrum, časť „A“
Podateľňa katastrálneho odboru, pracoviská č. 1,2:
› podania len pre katastrálny odbor,
› návrhy na vklad,
› prijímanie záznamových listín.

Informátor, supervízor, pracovisko č. 15:
› poradenstvo (obsluha lístkomatu, kam so žiadosťou, orientácia v priestoroch Klientskeho centra).
Podateľňa, pracovisko č. 16:
› všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory Okresného úradu – nie pre klientov.

Klientske centrum, časť „B“
Odbor všeobecnej vnútornej správy, pracoviská č. 17,18:

› osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
› žiadosť o zmenu mena, priezviska – podateľňa.

Odbor živnostenského podnikania, pracoviská č. 19,20,21:
› ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
› podanie žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
› výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
› potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
› prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
› oznámenie zriadenia/zrušenia prevádzkarne,
› oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri, resp. o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
› oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, resp. o zmene pozastavenia prevádzkovania živnosti,
› oznámenie o ukončení podnikania,
› oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
› prvozápis do obchodného registra pre založené právnické osoby,
› obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov aj do zbierky listín,
› vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
› prijíma oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
› prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,
› prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
› pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO),
› vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,
› vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
› povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
› poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania (nemá charakter právnych služieb).

OR PZ Senec, oddelenie dokladov, pracoviská č. 22,23,24,25,26,27:
› príjem žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu medzinárodného vodičského preukazu a cestovného dokladu,
› poskytovanie výpisu karty vodiča,
› evidencia osobných zmien občana,
› prihlasovanie občanov na trvalý pobyt a prechodný pobyt.

Pozemkový a lesný odbor, pracovisko č. 28:
› ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
› pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
› doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
› ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa),
› poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
› pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
› reštitúcie (podateľňa).

Odbor starostlivosti o životné prostredie, pracovisko č. 29:
› ochrana prírody a krajiny,
› posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
› prevencia závažných priemyselných havárií,
› prevencia environmentálnych škôd,
› odpadové hospodárstvo,
› štátna vodná správa a ochrana vôd,
› verejné vodovody a kanalizácie,
› ochrana pred povodňami,
› rybárstvo,
› ochrana ovzdušia.

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pracoviská č. 30,31:
› udelenie osvedčenia na výrobu alebo dovoz vozidla.
› udelenie typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznanie typového schválenia ES,
› povolenie a schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, systému,komponentu a samostatnej technickej jednotky,
› povolenie prestavby vozidla,
› dočasné a trvalé vyradenie vozidla z cestnej premávky,
› povolenie zriadenia pracoviska STK, EK, KO a montáže plynových zariadení,
› vydávanie osvedčenia kontrolného technika na STK, EK, KO a technika montáže plynových zariadení,
› vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany pozemných komunikácií II. a III. triedy,
› vyjadrenie k ÚP obcí a zón,
› povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky a podvrty, nadmernú a nadrozmernú dopravu,
› pripájanie pozemných komunikácií, zriadenie vjazdov,
› určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy,
› povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,
› stavebné a užívacie povolenie pre cesty II. a III. triedy,
› povolenie na uzávierky, obchádzky a odklony.

Klientske centrum, časť „C“
Pokladňa, pracovisko č. 8,9.

OR PZ Senec, evidencia motorových vozidiel, pracoviská č. 10,11,12,13,14:
› prihlásenie a odhlásenie motorového vozidla,
› zápis zmeny údajov do dokladov motorového vozidla,
› fyzické porovnávanie výrobných čísiel motorového vozidla s údajmi v dokladoch motorového vozidla,
› kontrola technického stavu motorového vozidla,
› vyradenie motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel,
› dočasné vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky,
› zápis spájacieho zariadenia motorového vozidla do dokladov motorového vozidla,
› poskytovanie informácií z dopravných evidencií motorových vozidiel,
› vydávanie zadržaných dokladov a evidenčných čísiel motorového vozidla,
› vydávanie duplikátov osvedčení o evidencii motorového vozidla,
› vydávanie voliteľných a osobitných evidenčných čísiel motorového vozidla.

Katastrálny odbor – informačné oddelenie, pracoviská č. 3,4,5:
› výpis z listu vlastníctva,
› kópia originálu listu vlastníctva,
› kópia katastrálnej mapy,
› kópia z pozemkovej knihy,
› identifikácia parciel (nie na počkanie),
› informácia zo zbierky listín ( len oprávneným osobám).

Katastrálny odbor – geodetická verejnosť, pracoviská č. 6,7:
› poskytovanie údajov pre vyhotovovanie geometrických plánov,
› príjem a výdaj geometrických plánov,
› poskytovanie údajov pre ROEP,
› poskytovanie údajov pre pozemkové úpravy.

Kontakty:
Telefónne čísla:
Klientske centrum č.: 02/35 00 42 32
Informátor č.: 02/40 20 24 12
Katastrálny odbor č.: 02/20 81 69 61


Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007