Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Ochrana pred požiarmi

Za obdobie roka 2013 vzniklo na území Slovenskej republiky 233 lesných požiarov. Škody boli vyčíslené na 270 230 €. Jedna osoba bola pri nich zranená. K usmrteniu osôb nedošlo. Požiar s najväčšou škodou vznikol v katastrálnom území obce Betliar, okres Rožňava, kedy došlo k zhoreniu takmer 27 ha lesného porastu a Lesom SR š.p. OZ Rožňava vznikla škoda 76 500 €.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve môže právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ iba za predchádzajúceho súhlasu okresného riaditeľstva na základe žiadosti zo strany právnickej resp. fyzickej osoby - podnikateľa. V žiadosti je potrebné uviesť všetky a konkrétne opatrenia, ktoré žiadateľ zabezpečí (podľa § 7 a § 19 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii ), inak nebude súhlas so spaľovaním zo strany okresného riaditeľstva vydaný.

V závislosti od suchého a teplého počasia, zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov alebo ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch dosiahne stupeň „vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch stanoveného SHMÚ okresné riaditeľstvo vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a o tomto Vás bude včas informovať.

Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

1. Fyzická osoba je povinná konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri manipulácii s otvoreným ohňom!
2. Fyzická osoba je povinná dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi!
3. Fyzická osoba je povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov!
4. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní!
5. Fyzická osoba je povinná zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný , pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína!
6. Fyzická osoba je povinná zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní!
7. Fyzická osoba nesmie používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru!
8. Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov!
9. Fyzická osoba nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu!

Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- €

Pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve je potrebné aby fyzická osoba (občan) oznámila pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na tel. číslo 150, sledovala klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovala miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Horľavé látky je potrebné ukladať do upravených menších hromád v dostatočnej vzdialenosti od okolitých objektov, iných materiálov a porastov. Pri spaľovaní musí mať občan potrebné množstvo vhodných hasiacich prístrojov, zásobu vody a náradia na zabránenie prípadného šírenia ohňa a spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky. Po spaľovaní je potrebné vykonať kontrolu miesta spaľovania a dohasenie zvyškov po spaľovaní.

Vážení občania,

Najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.

Upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť a aby dodržiavali zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť. Pri porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

Zdroj: plk. Ing. Emil Moťovský
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007