Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

OECD sa zaujíma o seneckú komunálnu politiku

Delegácia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /OECD/ zavítala 10. marca na Mestský úrad v Senci, aby získala informácie do svojej aktuálne pripravovanej hodnotiacej správy o stave ekonomiky Slovenska za rok 2014

OECD je medzivládna organizácia zastrešujúca 34 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Predstavuje jedinečné diskusné fórum poskytujúce členským štátom priestor na odborné diskusie týkajúce sa udržateľného hospodárskeho rastu, zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, zamestnanosti a životného prostredia. Pravidelne vypracováva a publikuje odborné štúdie a ekonomické štatistiky členských krajín. Slovensko je členom OECD od roku 2000. Administrácia OECD sleduje stav ekonomík všetkých členských štátov, ale aj niekoľkých významných ekonomík mimo rámca organizácie. V pripravovanej hodnotiacej správe o Slovensku pre rok 2014 bude zachytený aktuálny stav našej ekonomiky vrátane jej makroekonomických prognóz a politík a výziev v dlhodobom kontexte, ďalej stav reformy verejnej správy a možnosti zabezpečenia trvalého rastu ekonomiky pre všetky regióny.
Delegáciu OECD v zložení pán Andreas Wörgötter – vedúci hodnotiacej misie a pani Lilas Demmou doprevádzala pani Andrea Brezanová – ekonomický radca pri Stálej delegácii SR v OECD a pán Gabriel Machlica z Inštitútu finančnej politiky pri MF SR. Hostí privítal na pôde nášho mestského úradu - primátor mesta Senec Karol Kvál, prednostka MsÚ Senec Jarmila Répássyová a projektové manažérky Nataša Urbanová a Angelika Matlohová.
Vedúci delegácie Andreas Wörgötter v úvode svojej návštevy poukázal na to, že Slovensko sa potýka so značnými regionálnymi rozdielmi v oblasti hospodárskeho rozvoja, ale Senec podľa štatistík patrí medzi najúspešnejšie mestá, preto odľahčene poznamenal, že delegácia vlastne prišla zistiť „tajomstvá“ úspešnosti tohto mesta. Hostia sa v rámci diskusie zaujímali o stav zamestnanosti v meste s dôrazom na pracovné príležitosti mladých ľudí - absolventov stredných škôl, o nástroje mesta na podporu zamestnanosti, o bytovú politiku mesta, o rozvoj dopravy, pýtali sa na spravovanie a riadenie verejných financií mesta, ktoré finančné zdroje sa v akom pomere podieľajú na verejných financiách mesta, ďalej kládli otázky na spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti občanov a na doterajšie skúsenosti nášho mesta s využívaním európskych štrukturálnych fondov.
Primátor mesta Senec Karol Kvál najprv v úvode poskytol prehľad základných údajov a informácií o našom meste, potom sa venoval otázkam, ktoré hodnotiaca misia OECD položila. Poukázal na pomerne nízku úroveň nezamestnanosti v Senci (cca 4,5 %) v porovnaní so slovenským priemerom, ktorá bez pochýb sa drží aj vďaka veľkému logistickému parku a priemyselnému parku pri Senci a samozrejme aj vďaka blízkosti hlavného mesta, kde je k dispozícii najviac pracovných príležitostí. Za týchto okolností ani u absolventov stredných škôl nie je výrazná nezamestnanosť. Taktiež spomenul, že zásluhu na rozvoji mesta má aj úspešne riadený projektový manažment, vďaka ktorému sa nám podarilo získať za uplynulé obdobie v prepočte cca 16 mil. Eur zo štrukturálnych fondov EÚ na realizáciu rôznych projektov zameraných na rozvoj mesta. Čo sa týka rozvoja infraštruktúry mesta práve na sklonku minulého roka sme dokončili úspešný projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia prechodom na LED technológiu, ďalej to bolo uvedenie do prevádzky nového mestského autobusu a terminálu integrovanej dopravy. Logistický park je zatiaľ obsadený na 50%, ale už teraz zamestnáva takmer 2500 ľudí, pričom neustále pribúdajú ďalšie kapacity a zvyšuje sa dopyt po pracovnej sile. Mesto je vo fáze ekonomického ale aj výrazného demografického rastu, čo kladie veľké nároky na ubytovacie kapacity, na zdravotnícke kapacity a na mestské školské zariadenia, kam budú smerovať najväčšie mestské investície v blízkej budúcnosti.
Vedúci delegácie OECD Andreas Wörgötter sa poďakoval za cenné informácie, ktoré boli poskytnuté písomne a dokreslené o zaujímavé detaily počas stretnutia. Po rokovaní sa delegácia v sprievode zástupcov nášho mesta vybrala na prehliadku centra mesta, areálu Slnečných jazier a prehliadku ukončila v areáli mestskej zóny voľného oddychu Pri Amfiteátri.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007