Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BRATISLAVE upovedomuje Mesto Senec ako účastníka konania, že doručením žiadosti prevádzkovateľa skládky AVE Bratislava s. r. o., Hlohová 6, Bratislava dňa 17.03.2014 začalo správne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „SKLÁDKA ODPADOV SENEC – 3. ETAPA“ Senec – Červený Majer. NÁMIETKY A PRIPOMIENKY môžete uplatniť do 30 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia. Doručenie bolo 20.05.2014.
Celý text žiadosti je v prílohe.
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia je v písmene L na str. 15.:
Prevádzka „Skládka odpadov Senec – 3. Etapa“ Senec – Červený Majer žiada udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) bod 7, posudzovanie návrhov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 3 ods. 3 písm. f) bod 4 a schválenie východiskovej správy podľa § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Kategória činnosti: 5.4 – Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.
Do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) aj na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jéseniova 17, 831 01 Bratislava.

Príloha:
Dokument na stiahnutie v obrazovom PDF.
Dokument na stiahnutie v textovom PDF.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007