Dnes je utorok, 18. júna 2024, meniny má Vratislav
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Starostlivosť o mestské komunikácie nemá prázdniny

Obnova a oprava mestských ciest a chodníkov prebiehala plynule aj v letných mesiacoch a niektoré projekty kulminovali práve počas nich.

Začiatkom roka bola zahájená kompletná rekonštrukcia ulice Andreja Sládkoviča. Bolo vyfrézované cestné teleso a odstránená stará živičná vrstva na chodníkoch, ktoré boli obnovené asfaltobetónom, zároveň boli výškovo upravené poklopy, poopravované pôvodné žulové obrubníky a výškovou úpravou sa vyriešilo aj odvodnenie časti cesty. Súčasne práce pokračovali na Záhradníckej ulici na budovaní odvodňovacieho žľabu, v rámci ktorého sa pristúpilo aj k rekonštrukcii poškodeného chodníka. Začala sa aj rekonštrukcia odvodňovacích jarkov na ulici Fraňa Kráľa. V rámci protipovodňových opatrení je venovaná zvýšená pozornosť kanalizačnému systému mesta. Na základe podnetu z Okrúhleho stola bol na Ulici Novomeského a E.B. Lukáča zmonitorovaný kanalizačný systém, následne bolo vyriešené odvedenie dažďovej vody z tejto lokality, ktorá predtým nebola pripojená do hlavnej kanalizačnej stoky. Na území mesta sú priebežne čistené kanalizačné vpuste a vysokotlakovou technológiou sú preplachované aj pridružené vetvy kanalizácie. Po týchto opatreniach už tohoročné silnejšie dažde nemali v dotknutých lokalitách také následky, ako v minulosti.
Na celom území mesta sa v rámci schváleného rozpočtu priebežne opravujú a rekonštruujú chodníky, z ktorých za spomenutie stojí Šafárikova ulica, na ktorej sa rekonštruovali chodníky po oboch stranách. Začala sa aj oprava chodníku na Vajanského ulici, kde sa pôvodný chodník rozšíril s tým, že sa tam uvažuje o vytvorenie pozdĺžneho státia motorových vozidiel so zachovaním prechodu pre chodcov. Zatiaľ je dokončený úsek od polyfunkčnej budovy po tržnicu, pokračovať sa bude od druhého konca od Hviezdoslavovej ulici, nakoľko sú v strede ulice rozostavané polyfunkčné objekty, ku ktorým sa budú dorábať prípojky. Plní sa aj prísľub opravy chodníka na Svätoplukovej ulici. Od budovy Veterinárnej správy až po Ulicu Andreja Sládkoviča boli veľké nerovnosti na liatom asfalte. Poškodený povrch bol odstránený, vjazdy k jednotlivým rodinným domom boli výškovo prispôsobené a na chodník bol nanesený asfaltobetón, ktorý má lepšiu stálosť ako pôvodný liaty asfalt. Na tejto ulici budeme pokračovať v rekonštrukcii aj na ďalších poškodených úsekoch chodníku. Po dokončení polyfunkčnej budovy na Krátkej ulici bol vyfrézovaný úsek vozovky v celej šírke od Chlad-servisu až po križovatku Námestia 1. mája. Práca je tu dokončená, ale budú sa ešte dorábať menšie nedostatky. Na Dúhovej ulici bol vybudovaný nový chodník, kde sa melioračné tvárnice odstránili, ale boli využité pri výstavbe odvodňovacieho žľabu pri Záhradníckej ulici. Na podnet poslancov bol dobudovaný chodník z Tehelnej na Trnavskú ulicu, ktorý bude slúžiť aj ako pozdĺžne státie pre motorové vozidlá. Na tento chodník boli vyčlenené finančné prostriedky na základe zmeny tohoročného rozpočtu mesta. Rekonštrukcia chodníkov a sklápanie obrubníkov prebieha na Salámke a aj nádvorie materskej školy na Kysuckej ulici dostalo nový povrch. Na celom území Senca sa priebežne opravujú výtlky podľa rozsahu poškodenia. Na Jánošíkovej ulici a pred „Plecháčom“ sa pristúpilo k vyfrézovaniu celého úseku asfaltového povrchu, nakoľko tam dochádzalo k sieťovému rozpadu povrchu a lokálne opravy by boli neefektívne. Táto technológia sa uplatnila aj na Štefánikovej ulici v dĺžke cca 100m. Mesto reaguje aj na podnety prichádzajúce cez portál odkazprestarostu.sk. Tieto podnety poukazujú na drobnejšie nedostatky, ktorých riešenie zatiaľ plne pokrývajú prostriedky určené na údržbu komunikácií.

Text a foto: Karol Czére

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007