Dnes je nedeľa, 17. októbra 2021, meniny má Hedviga
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Obec Bernolákovo podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Bernolákove.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky:
- znalosť legislatívy na požadovaný na výkon funkcie,
- komunikačné a organizačné schopnosti občianska bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z.
- ovládanie práce s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Písomnú žiadosť - prihláška o účasť na výberovom konaní.
2. Osobný dotazník.
3. Doklady o vzdelaní /overené kópie/.
4. Profesijný životopis.
5. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.
6. Výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/.
7. Písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy.
8. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti /nie starší ako 3 mesiace/.
9. Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
10. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť v termíne do 15.decembra 2014 na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom „Výberové konanie - Riaditeľ MS - NEOTVARAT"

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pre jeho konaním.

Zdroj: Ing. Ľubomír Poór, starosta

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007