Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mesto Senec sa zapojilo do projektu BUK

Sme jedným zo siedmich pilotných miest, ktoré pod vedením ZMOS bude budovať kapacity na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky. Rozhovor s prednostkou MsÚ Ing. Jarmilou Répássyovou.

1. Akým spôsobom sa mesto zapojilo do projektu BUK? A čo tento prináša?

Združenie miest a obcí Slovenska nás ešte v minulom roku oslovilo ponukou zapojiť naše mesto do realizácie projektu, ktorý nesie názov BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky. Projekt ponúka pomoc členskej základni ZMOS pri riadení integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín. Zabezpečuje pilotnú schému zavádzania integračných politík na lokálnej úrovni v 7 slovenských mestách, ako aj spektrum vzdelávacích a informačných aktivít, zameraných na budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy a senzibilizáciu verejnosti k problematike integrácie cudzincov na Slovensku. Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007 – 2013: Solidarita pri riadení migračných politík.
Projekt vzniká v naviazaní na koncepčné dokumenty (Koncepcia integrácie cudzincov v SR a stanoviská Výboru regiónov Európskej komisie a iné dokumenty, ktoré deklarujú potrebu zvýšenia záujmu obcí a miest o problematiku integrácie cudzincov a zlepšenia informovanosti pracovníkov samospráv o migračnej a integračnej politike štátu a právnom postavení cudzincov).
Oproti ostatným krajinám EÚ možno Slovensko charakterizovať ako krajinu, kde je počet a podiel štátnych príslušníkov tretích krajín stále ešte jeden z najnižších. Je však dôležité upozorniť na skutočnosť, že počet štátnych príslušníkov tretích krajín sa však od vstupu SR do EÚ rýchlo zvyšuje (za posledných 5 rokov sa zdvojnásobil).

2. Kto predstavuje cieľovú skupinu Projektu BUK?

Projekt v sebe zahŕňa niekoľko cieľových skupín, ktorých spolusúčinnosť povedie k úspešnosti realizácie nosného cieľa projektu. Sú to na jednej strane :predstavitelia miestnej územnej samosprávy: odborní zamestnanci, volení predstavitelia (primátori, starostovia, poslanci), lokálni aktéri oslovení MÚS, verejnosť a štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol udelený jeden z troch typov pobytu: trvalý, prechodný alebo tzv. tolerovaný.

3. Ktoré sú ďalšie pilotné mestá?

Na projekte sa zúčastňuje 7 miest: na východe Slovenska : Michalovce, Snina a Svidník, stredné Slovensko zastupuje Banská Bystrica, Dolný Kubín a západné Slovensko zastupujú Prievidza a Senec. Predpokladám, že Senec bol vybratý aj preto, že zaznamenávame jeden z najprogresívnejších rastov z dôvodu ekonomickej migrácie do Bratislavy a jej okolia, je tu relatívne nízka miera nezamestnanosti oproti zvyšku Slovenska a tým pádom je tu väčšia možnosť pre štátnych príslušníkov tretích krajín získať prácu. A navyše Senec patrí medzi mestá so zmiešaným národnostným zložením obyvateľstva, čiže téma, resp. myšlienka „integrácie“ nie je pre občanov nášho mesta úplne neznámou.

4. Čo pre mesto z tohto projektu vyplýva?

Fenomén migrácie a následnej integrácie cudzincov je však každým rokom aktuálnejšia téma. Je úzko spätá s narastajúcou migráciou obyvateľstva, ako aj spoločenskou, politickou situáciou vo svete, čím sa stáva bežnou súčasťou života každej spoločnosti v európskom priestore.
Počet cudzincov (a teda aj štátnych príslušníkov tretích krajín) a ich podiel na celkovej populácii na Slovensku narastá. Do kategórie obyvateľov však patria aj cudzinci (rovnako občania EÚ/EHP ako aj štátni príslušníci tretích krajín – ktorých migrácia je motivovaná mnohokrát snahou zachrániť si svoj „holý život“), pokiaľ majú na danom území udelené povolenie na prechodný, alebo trvalý pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.
Proces cielenej a riadenej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín sa často nachádza na konci zoznamu úloh miest a obcí. Miestnu územnú samosprávu je však potrebné pripraviť na nárast a trvalé usadenie štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku, medializovať problematiku integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj identifikovať problémy a bariéry integrácie na lokálnej úrovni s cieľom zohľadniť a presadzovať integračné lokálne politiky na úrovni všeobecných záväzných nariadení a ich aplikáciu do výkonu kompetencií a poskytovaní verejných služieb štátnym príslušníkom tretích krajín. Práve samosprávna úroveň je tou úrovňou, ktorá je „najbližšie“ pre reflexiu a napĺňanie potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v súvislosti s príchodom do krajiny a životom v nej. Preto je dôležité naštartovať proces integrácie na lokálnej úrovni so zapojením miest a obcí a podporou ZMOS ako najväčšej strešnej organizácie miest a obcí na Slovensku (96% obcí a miest), ktoré majú reálny záujem, motiváciu podniknúť prvé kroky a stať sa „prvými lastovičkami“ v procese, ktorý v dnešnej dobe nie je možné ignorovať a ani zastaviť. V praxi to znamená, že obecná a mestská samospráva vykonáva svoje kompetencie týkajúce sa obyvateľov mesta a obce rovnako bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Na konkrétnych úlohách, ktoré si projekt BUK vytýčil bude za naše mesto pracovať tím ľudí zložený z našich kolegýň na Odbore sociálnych vecí mesta v úzkej spolupráci s pracovníkmi OZ Marginál, ktoré v našom meste pôsobí a je zamerané na sociálnu inklúziu. Garant projektu ZMS nás bude metodicky usmerňovať. V týchto dňoch už začíname práce na Lokálnom akčnom pláne integrácie.

5. Ako sa budú môcť Senčania- teda široká verejnosť dozvedieť viac o tomto projekte?

V rámci Lokálneho akčného plánu integrácie sa pripravujú odborníkmi moderované verejné diskusie s občanmi na túto tému. Budeme ich organizovať už v priebehu tohto roka v MsKS, ďalej chceme organizovať večery, počas ktorých by sa nám jednotlivé komunity národnostných menšín, ktoré si vybrali Senec za mesto, kde sa rozhodli žiť a profesionálne pôsobiť predstavili našim spoluobčanom . Sme samospráva a tá je o ľuďoch a pre ľudí, ktorí ju tvoria. Je dôležité, aby sme sa poznali navzájom lebo to vzájomné poznanie je na prospech ďalšieho rozvoja nášho mesta a aj preto sme prijali ponuku ZMOS zúčastniť sa ako jedno z pilotných miest na tomto projekte.

Text a foto: MO/p>

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007