Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Obec Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie Materskej školy Dunajská Lužná, Brezová 738/27, 900 42 Dunajská Lužná

Obec Dunajská Lužná v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ ky

Materskej školy Dunajská Lužná, Brezová 738/27, 900 42 Dunajská Lužná s nástupom od 01.01.2016.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §7 a §34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §1 ods. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
riadiace organizačné a odborné predpoklady,
občianska bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť,
znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
ovládanie práce s počítačom,
ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
štruktúrovaný profesijný životopis,
doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ najneskôr do 09.10.2015 na adresu: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.

Link na dokument

Štefan Jurčík
starosta obce, v. r.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007