Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

UPOZORNENIE

pre občanov a súkromné organizácie o potrebe zosúladenia používania symbolov mesta Senec s Odporúčaním Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005 a so Štatútom mesta Senec.

Symbolmi, ktoré mesto používa pri výkone samosprávy sú erb, vlajka, pečať a prípadne znelka mesta. Tieto symboly môžu používať aj právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby, ale len so súhlasom mesta.

Bolo zaznamenané, že hlavne na sociálnych sieťach dochádza čoraz častejšie k zneužitiu erbu mesta Senec, čiže k použitiu erbu bez súhlasu mesta.

Štatút mesta Senec definuje používanie mestského erbu nasledovne:

Mestský erb sa používa:
a) na pečatidle mesta,
b) na insígniách primátora mesta,
c) na listine čestného občianstva, cenách a uznaniach mesta,
d) na budove Mestského úradu Senec,
e) v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
f) na označenie územia mesta,
g) na preukazoch poslancov, hlavného kontrolóra a pracovníkov mestského úradu,
h) na rovnošatách a preukazoch členov mestskej polície, mestského požiarneho zboru,
i) na označenie motorových vozidiel mesta, mestskej polície

Mestský erb môžu po predchádzajúcom súhlase primátora, použiť vhodným a dôstojným spôsobom fyzické i právnické osoby v prípadoch, v ktorých slúžia výzdobe, propagácii a reprezentácii mesta.

Záujemca o používanie mestského erbu je povinný podať písomnú žiadosť, v ktorej uvedie svoj zámer, formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Použitie erbu v oblasti podnikania sa spoplatňuje. O výške poplatku rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Vedenie mesta Senec žiada používateľov erbu mesta Senec, ktorí tak konajú bez súhlasu mesta, aby v čo najkratšom čase predložili žiadosť o súhlas na používanie erbu mesta Senec. Neoprávnené používanie erbu mesta bude priebežne monitorované. Voči jednotlivcom a organizáciám, ktoré nebudú reagovať na upozornenie zo strany mesta, bude uplatnená sankcia v rámci kompetencií mesta, prípadne aj ďalšie právne kroky.


Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007