Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

Na základe novely školského zákona č.245/2008 bol vyhlásený na seneckých základných školách zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 v nasledovných termínoch:

- na ZŠ Tajovského 15.4.2016 od 14:00 do 18:00 a 16.4.2016 od 8:00 hod. do 12:00,
- na ZŠ Mlynskej 15.04.2016 od 14:00 do 18:00 a 16.04.2016 od 8:00 do 12:00,
- na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho15. 4.2016 od 15:00 do 18:00 a 16.4.2016 od 08:00 do 12:00.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, narodeným od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010. Na zápis je potrebné priniesť:

- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)
- ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

V súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien bolo vydané VZN č. 6/2015 o školských obvodoch základných škôl mesta Senec, kde si rodičia v prípade nejasností môžu zistiť, že do ktorého školského obvodu sú na základe bydliska zaradení.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec pre školský rok 2016/17 sa uskutoční v termínoch:

Materská školaTermín a čas zápisuRiaditeľTelefónWebová stránka,e-mail
MŠ Fándlyho 216. – 17.05.2016 13,00hod. – 17,00hod.Mgr. M. Leginusová02/45924230www.msfandlyhosenec.sk, msfandlyho@centrum.sk
MŠ s VJM Fándlyho 2017.05.2016 15,00hod. – 18,00hod.Ing. B. Méry02/45923510www.szenciovoda.sk, ovoda@azet.sk
MŠ Kollárova02.05.2016 09,00hod. – 18,00hod.Mgr. E. Jonášová02/45923432www.mskollarova.sk, ms.kollarova@centrum.sk
MŠ Košická12.05.2016 09,00hod. – 15,00hod.PaedDr. S. Dolezsálová02/45923217www.duhovysvet.sk, mskosicka40senec@gmail.com
MŠ Kysucká 910.05.2016 13,00hod. – 17,30hod.K. Kováčová02/45924651www.mskysuckasenec.sk, kovacova.ms@centrum.sk
MŠ Slnečné jazerá17.05.2016 13,00hod. – 17,30hod.Mgr. D. Hulíková02/20205200www.msslnecnejazera.sk, info@msslnecnejazera.sk


Prijímanie detí do MŠ sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Podmienky zápisu:

Podľa uvedenej vyhlášky sa do MŠ prijímajú deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne , priestorové a iné podmienky.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy ich zverejní na viditeľnom mieste.

Čo budete potrebovať:
- vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
- žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ich stiahnuť z ich webovej stránky
- písomnú žiadosť musí rodič vyplniť a dať si ju potvrdiť od všeobecného lekára pre deti a dorast
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonní zástupcovia predložia okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

redaktor mestských novín Senčan
0911 836 581

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007