Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Vážení vlastníci poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Tureň!

Zvolávateľ, Lóránt Matus, nar. 19.2. 1959, 903 01 Tureň 383, na základe vlastníckeho práva a práva na zastupovanie viac ako jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných z celkovej výmery poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Tureň, ktorý bol uznaný právoplatným rozhodnutím Lesného úradu Bratislava č. j. LÚ-132/1996-Fr. zo dňa 06. 06. 1996 ako oprávnená osoba

zvolávam zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Tureň (ďalej len „poľovný revír), ktoré sa uskutoční v zmysle § 5 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve")

dňa 17. 02. 2016 o 10.30 hod. v Kultúrnom dome Tureň, 903 01 Tureň s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
3. Rozhodnutie o spôsobe užívania poľovného revíru.
4. Určenie výšky náhrady za užívanie poľovného revíru.
5. Rozhodnutie o užívateľovi porovného revíru.
6. Voľba splnomocnencov a určenie rozsahu zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri podľa § 5 od s. 7 zákona o poľovníctve,
7. Diskusia.
8. Oboznámenie s prijatými uzneseniami.
9. Záver.

Prezentácia vlastníkov, overenie vlastníctva a uznášaniaschopnosti zhromaždenia sa uskutoční v súlade s § 5 ods. 5 zákona o poľovníctve od 10.00 do 10.30 hod.

UPOZORNENIA:

1. Hranice poľovného revíru sú zakreslené na priloženej mape.
2. Zúčastniť a rozhodovať na zhromaždení môžu len tí vlastníci, ktorí vlastnia poľovné pozemky v poľovnom revíri alebo splnomocnení zástupcovia týchto vlastníkov.
3. V prípade, že sa zúčastníte zvolaného zhromaždenia ako vlastník poľovného pozemku v poľovnom revíri so sebou si prineste výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastníctvo k takémuto pozemku a občiansky preukaz.
4. V prípade, že sa zúčastníte zvolaného zhromaždenia ako splnomocnený zástupca vlastníka poľovného pozemku v poľovnom revíri so sebou si prineste výpis z listu vlastníctva vlastníka -splnomocniteľa, preukazujúci jeho vlastníctvo k takémuto pozemku, splnomocnenie a Váš občiansky preukaz,

V Turni dňa 05. 02.2016

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF s prílohou

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007