Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM A. M. Szencziho

Mesto Senec vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho Senec – Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Szenc, Námestie A. Molnára 2, 903 01 Senec, s predpokladaným nástupom 1. júl 2016.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka a znalosť maďarského jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesný štruktúrovaný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na ZŠ - neotvárať“ do 01. 04. 2016 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Senec 07. 03. 2016

Ing. Karol Kvál, v. r.
primátor mesta Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007