Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláška SPP

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35 910 739, sídlo: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11 ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Senec, ktoré sú vedené ako parcely KN-C č.:

Ul. Bernolákova/Vajanského, 3500, 3543/1, 3496/1, 3442 Ul. Hollého, 1241/1, 1197,1120/2, 3443/1, 3444/1 Ul. Lichnerova/Štúrova, 3107, 3445/1, 3105/1, 3106/2, 3106/1 Ul. Bratislavská, 4222/2, 3497/1,10/7, 10/4
Mierové/1.mája námestie, 3493/1, 803, 812/11, 739/41, 739/1, 812/11, 812/4, 658/1, 808
Námestie l.mája, 796/1, 796/2, 797/1
Ul. Tehelná, 545, 482, 469, 645
Ul. Hviezdoslavova, 3330/1, 3330/3

Že za účelom vykonania rekonštrukcie plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnú tým na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete. Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 03-11/2016.

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu v meste Senec, na dobu 30 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia všetkým vlastníkom nehnuteľností.

Vo Zvolene dňa 9.3.2016

Zdroj: SPP

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007