Dnes je nedeľa, 17. októbra 2021, meniny má Hedviga
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Dražba - 2-izbový byt Senec, DDr167/2016

Link na stránku dražobnej spoločnosti s informáciami k dražbe

Dátum a čas dražby: 27.2.2017 o 10:00 hod.
Dátumy obhliadok: 9 a 16.2.2017 o 9:00 hod. po telefonickom dohovore aspoň deň pred obhliadkou.
Miesto dražby: Priestory dražobnej spoločnosti Aukčný Dom, s. r.o., Pribinová 84 920 01 Hlohovec
Najnižšie podanie: 77300.-
Minimálne prihodenie: 500.-
Dražobná zábezpeka: 10000.-
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č. 6291 vedené Okresným úradom Senec – katastrálny odbor, okres Senec, obec Senec, k. ú. Senec, a to: -byt č.4, na 2.p., vchod č. 2, ul. Turecká 4, v bytovom dome s. č. 3785 na parc. reg ,,C“ č. 1006/5 a na parc. reg „C“ č. 1006/6 – polyfunkčný bytový dom,
-podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. reg. „C“ č. 1006/3 o výmere 49 m2- zastavané plochy a nádvoria a parc. reg. „C“ č. 1006/5 o výmere 218 m2 - zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti 6906/55255-in,
Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby:
Byt č. 4, 2.NP (1.poschodie), Turecká ul. č. 4/B, súpisné č. 3785, parcela č. 1006/3, 1006/5, k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec
Byt č. 4 sa nachádza na 2.NP (1.poschodí) bytového domu na Tureckej ulici č. 4/B, so súpisným číslom 3785, k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec. Bytový dom má dva vchody (4/A a 4/B) a dve samostatné vertikálne komunikačné jadrá, v ktorých sa nachádza po jednom samostatnom schodisku. Bytový dom má celkom 4 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie. Vo vchode č. 4/B sa na 1. nadzemnom podlaží nachádza vstupná hala bytového domu, schodisko a obchodné priestory. Na každom podlaží počínajúc 2. nadzemným podlažím sú celkom po dva byty, celkom sú v tomto bytovom dome (vchode č. 4/B) 4 bytov. Bytový dom je v správe spoločnosti Contesta s.r.o.. Vlastník bytu sa na obhliadku bytu v stanovenom termíne nedostavil.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007