Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Vyzva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2016

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí disponujú vysokou plodnosťou, pričom za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významných prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia.

Aby sa tomu predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto

vyzýva na vykonanie

celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2016 do 15.11.2016, s tým že :


I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí;
II) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekrea-čných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov ;
III) fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zdroj: MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007