Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Štrukturálne zisťovanie fariem 2016

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutočňuje v novembri a decembri 2016 „Štrukturálne zisťovanie fariem 2016“, ktoré je súčasťou celoeurópskeho projektu štatistiky poľnohospodárstva a riadi ho štatistický úrad Európskej únie -Eurostat. Povinnosť realizovať štrukturálne zisťovanie fariem v členských štátoch Európskej únie stanovuje nariadenie (EÚ) č. 1166/2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 v znení neskorších predpisov. Zisťovanie fariem sa uskutočňuje v trojročných intervaloch na rovnakom metodickom základe pre všetky členské štáty Európskej únie z dôvodu zabezpečenia kompatibility.

Cieľom štrukturálneho zisťovania fariem je zabezpečiť kompletné údaje o slovenskom poľnohospodárstve,potrebné pre vytvorenie jednotného rámca na tvorbu porovnateľnej štatistiky v rámci Európskej únie týkajúcej sa štruktúry poľnohospodárskych podnikov a metód poľnohospodárskej výroby. Z rozpočtu Európskej únie je poskytovaný vysoký podiel výdavkov práve na poľnohospodárstvo a preto sú od členských krajín vyžadované veľmi podrobné a komplexné údaje zatúto oblasť štatistiky.

Do štrukturálneho zisťovania fariem sú zaradené subjekty s poľnohospodárskou prvovýrobou (rastlinná a živočíšna výroba) ako s hlavnou alebo vedľajšou činnosťou. Štatistický úrad Slovenskej republiky zrealizuje zisťovanie v registrovaných právnických a fyzických osobách,ako aj v neregistrovaných fyzických osobách - domácnostiach, ktoré spĺňajú prahové hodnoty stanovené v definícii farmy.

Spravodajské jednotky zaradené do zisťovania budú kontaktované elektronicky alebo písomne a dostanú všetky potrebné informácie, aby si v požadovanom termíne do 10. decembra 2016 mohli splniť spravodajskú povinnosť. Formulár sa zostavuje za referenčné obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016.

Spravodajská povinnosť predkladať štatistické výkazy osloveným subjektom vyplýva zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (§ 18 ods. 3) a nie je možné ju odmietnuť (§ 18 ods. 8). Štatistický úrad Slovenskej republiky zodpovedá za ochranu získaných dôverných údajov a garantuje ich použitie výlučne na štatistické účely.

Správnym vyplnením štatistického formulára „Štrukturálne zisťovanie fariem 2016“ subjekty prispejú k vytvoreniu údajovej základne potrebnej pre plnenie záväzkov Slovenskej republiky za oblasť štatistiky poľnohospodárstva vo vzťahu k Európskej únii. Súčasne tým prispejú k vytvoreniu celkového obrazu o stave slovenského poľnohospodárstva, ako aj možnosti využitia zozbieraných údajov na prijímanie opatrení na zlepšenie situácie v tomto odvetví.

Zdroj: Ing. Silvia Szabová
Štatistický úrad SR - riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Bratislave

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007