Dnes je sobota, 23. októbra 2021, meniny má Alojza
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční na seneckých základných školách zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 v nasledujúcich termínoch:

21. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 a
22. 4. 2017 od 08.00 do 12:00

Dátum zápisu je jednotný pre všetky ZŠ v Senci :
- ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1
- ZŠ Mlynská 50
- ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
- ZŠ Kysucká 14 ( zápis sa uskutoční v priestoroch Spoločného školského úradu, Lichnerova 61 v Senci)

V súlade s platnou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov do 31. 08. 2017, na plnenie povinnej školskej dochádzky. Treba tak urobiť aj v prípade, ak zákonný zástupca uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky.
Zapísať dieťa je potrebné do tej školy, kam dieťa patrí podľa trvalého bydliska. Zúčastnia sa ho zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.

Čo si treba priniesť na zápis:
• rodný list dieťaťa
• občiansky preukaz zákonného zástupcu
• potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)
• v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
• ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, doklad o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

Legislatíva k zápisu detí:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta Senec o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a VZN mesta Senec, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu

Dokument vyhlásenia aj s predbežným návrhom školských obvodov na stiahnutie vo formáte PDF.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007