Dnes je sobota, 25. mája 2024, meniny má Urban
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Košická 40, Senec, s predpokladaným nástupom 1. jún 2017.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy podľa vyhlášky MS SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
• Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
• Bezúhonnosť.
• Zdravotná spôsobilosť.
• Ovládanie štátneho jazyka.
• Osobnostné a morálne predpoklady.

Požadované doklady:

• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
• Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
• Stručný návrh koncepcie rozvoja školy.
• Profesijný štruktúrovaný životopis.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „Výberové konanie na MŠ, Košická 40, Senec - neotvárať" do 21. 04. 2017 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007