Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Deň maďarskej kultúry

Oslava Dňa maďarskej kultúry sa konala 26. januára 2017 v Galérii Labyrint MsKS.

Ferenc Kölcsey dokončil ma¬ďarskú hymnu 22. januára 1823. Od 1989 je tento deň Dňom maďar¬skej kultúry. Mestská organizácia Csemadoku v Senci každoročne slávi tento sviatok, ale nie vždy sa podarí zaradiť oslavu na deň sviat¬ku. Hlavnými protagonistami toho¬ročnej oslavy, ktorá sa konala 26. januára, boli senecký autor knihy „Erről, arról, azokról” Imre Csikmák a Éva Korpás so svojou kapelou prezentovala nový album pod ná¬zvom Fecském.
Vydanie knihy Imreho Csikmáka je kultúrno-spoločenskou udalos¬ťou maďarskej národnej menšiny na Slovensku. Autor narodený v roku 1933 je známou osobnos¬ťou v Senci, napriek tomu však dokáže prekvapiť aj seneckých čitateľov. Nie všetci vedia, že bol jedným z rozhodujúcich postáv maďarskej žurnalistickej obce v Československu v povojnovom období až do Nežnej revolúcie a zopár rokov aj po nej. Kniha vypĺ¬ňa medzeru v kultúrno-historických poznatkoch z danej doby prostred¬níctvom čitateľsky pútavo spraco¬vaných autentických dokumentov o maďarskej žurnalistike na území Slovenska. Dovolí čitateľom urobiť si obraz o autorovom spôsobu mysle¬nia, rebríčku hodnôt a umožní aj na¬hliadnuť do niektorých autorových osobných zážitkov. O tom všetkom sa zhovárala Ágnes Bárdos s Imre Csikmákom v Labyrinte, s jej vlast¬ným humorom a svojským spôso¬bom uchopenia podstaty témy. Do rozhovoru „vtiahla” aj básnika Ele¬méra Tótha z radov obecenstva.
Éva Korpás obdarila znalcov hudby neobyčajným zážitkom. Jej album zostavený z ľudových piesní pochádzajúcich z celej Karpatskej kotliny je jedinečný tým, že ľudové motívy aranžuje v štýle world music. Aranžmány sú založené na džezových motívoch a sú doplnené prvkami iných hu¬dobných žánrov. Výsledkom bol skutočne unikátny súzvuk náročnej a zároveň melodickej hudby. Titulná pieseň „Fecském“, ako sa Éva Kor¬pás obecenstvu vyznala, vyjadruje myšlienkové posolstvo albumu, tým je dobro, vernosť, šťastie a radosť z nového začiatku. Tohoročný Deň maďarskej kultúry sa stal pamäti¬hodným aj vďaka invencii Margit Polák, ktorá to celé zorganizovala.

A magyar kultúra napja

Kölcsey Ferenc 1823 január 22-én fejezte be a Himnuszt. Ez a nap 1989 óta a magyar kultúra napja. A Csemadok Szenci Városi Szer¬vezete is a jeles ünnepek közt tartja számon, habár nem min¬dig sikerül az évforduló napjára időzíteni a megemlékezést. Idén január 26-án egy szenci szerző, Csikmák Imre Erről, arról, azokról című könyvének bemutatójával, valamint Korpás Éva és együt¬tese Fecském című albumának anyagából összeállított koncert¬jével ünnepelték a szenciek a ma¬gyar kultúra napját. Csikmák Imre könyvének megjelenése esemény a szlovákiai magyarság szellemi életében. Az 1933-ban született szerző Szenc közismert polgára, mégis tud meglepetéssel szolgálni a szenci olvasónak is. Nem min¬denki tudja, hogy mennyire meg¬határozó alakja volt a szlovákiai magyar újságírásnak az 1949-től a rendszerváltásig terjedő időszak¬ban, és az azt követő néhány év¬ben. A könyv művelődéstörténeti szempontból hézagpótló, eredeti dokumentumokkal alátámasztott, olvasmányosan feldolgozott ada¬lékokkal szolgál a szlovákiai ma¬gyar újságírás egyik meghatározó korszakáról. Mindamellett bete¬kintést enged a szerző személyes élményeibe, értékrendjébe és gon¬dolkodásmódjába. Mindezekről Bárdos Ágnes kérdezte Csikmák Imrét a Labirintus Galériában a rá jellemző lényegretörő, sajátos hu¬morral fűszerezett stílusban, „nem kímélve” a nézőtéren helyet foglaló Tóth Elemér költőt sem, akit egy kérdés erejéig bevont a beszélge¬tésbe.
Korpás Éva és együttese nem mindennapi élménnyel ajándé¬kozta meg a zeneértő közönséget. A Kárpát-medence magyar nép¬dalaiból összeállított Fecském című albuma a népi dallamokat sajátosan dolgozza föl, elsősorban a dzsessz, valamint a kortárs klasszikus és könnyűzene stíluseleme¬it zseniálisan ötvöző világzenévé. A címadó dal, ahogy Korpás Éva a közönségnek elmondta, kifejezi az album egészének a lényegét, a jóságot, hűséget, boldogságot, azonkívül az újrakezdés örömét.
Polák Margit programszervező munkájának is köszönhető a ma¬gyar kultúra napjának emléke¬zetes megünneplése.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007