Dnes je sobota, 03. júna 2023, meniny má Karolína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční na seneckých základných školách zápis do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 v nasledujúcich termínoch:

21. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 a
22. 4. 2017 od 08.00 do 12:00

Dátum zápisu je jednotný pre všetky ZŠ v Senci :
- ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1
- ZŠ Mlynská 50
- ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
- ZŠ Kysucká 14 (zápis len pre túto školu sa uskutoční v priestoroch Spoločného školského úradu, Lichnerova 61 v Senci)

V súlade s platnou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov do 31. 08. 2017, na plnenie povinnej školskej dochádzky. Treba tak urobiť aj v prípade, ak zákonný zástupca uvažuje o odklade povinnej školskej dochádzky.
Zapísať dieťa je potrebné do tej školy, kam dieťa patrí podľa trvalého bydliska. Zúčastnia sa ho zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.

Čo si treba priniesť na zápis:
• rodný list dieťaťa
• občiansky preukaz zákonného zástupcu
• potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)
• v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
• ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, doklad o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti

Legislatíva k zápisu detí:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta Senec o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a VZN mesta Senec, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu

Dokument vyhlásenia aj s predbežným návrhom školských obvodov na stiahnutie vo formáte PDF.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termínoch

Materská školaTermín a čas zápisuRiaditeľTelefónWebová stránka
MŠ s VJM Fándlyho 2003.05.2017, 09.00 - 18.00
04.05.2017, 13.00 - 17.00
Ing. Beáta Méry02/45923510www.szenciovoda.sk
ovoda@azet.sk
MŠ Fándlyho 203.05.2017, 09.00 - 18.00
04.05.2017, 13.00 - 17.00
Mgr. M. Leginusová02/45924230www.msfandlyhosenec.sk
msfandlyho@centrum.sk
MŠ Kollárova 2303.05.2017, 09.00 - 18.00
04.05.2017, 13.00 - 17.00
Mgr. E. Jonášová02/45923432www.mskollarova.sk
mskollarova@centrum.sk
Košická 4003.05.2017, 09.00 - 18.00
04.05.2017, 13.00 - 17.00
PaedDr. S. Dolezsálová02/45923217www.duhovysvet.sk
mskosicka40senec@gmail.com
MŠ Kysucká 903.05.2017, 09.00 - 18.00
04.05.2017, 13.00 - 17.00
K. Kováčová02/45924651www.mskysuckasenec.sk
kovacova.ms@centrum.sk
MŠ Slnečné jazerá 276403.05.2017, 09.00 - 18.00
04.05.2017, 13.00 - 17.00
Mgr. Danica Hulíková02/20205200www.msslnecnejazera.sk
info@msslnecnejazera.sk


Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri posudzovaní žiadosti sa bude prihliadať na vek dieťaťa a kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín.

Podmienky zápisu

1. Zákonné podmienky:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili 5. rok veku
b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa
c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke školy rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

2. Ostatné podmienky prijímania
Okrem zákonom stanovených podmienok určuje riaditeľ v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.
a) Pri žiadostiach od rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa pri zápise požaduje aj potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec. Dieťaťom zo soc. znevýhodneného prostredia sa rozumie dieťa, v zmysle ustanovenia § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
b) Zohľadňuje sa prijímanie súrodencov detí už navštevujúcich danú MŠ.
c) V prípade podania žiadosti o prijatie na viaceré MŠ, riaditeľky určia, na ktorú MŠ bude dieťa prijaté.
d) Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa prihláseného do tej istej MŠ, v ktorej má jeho zákonný zástupca pracovný pomer.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach materských škôl a mesta Senec.

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:
1. Kompletne vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, súčasťou ktorej je aj Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na potvrdení musí byť aj údaj o povinnom očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ.)
2. K nahliadnutiu rodný list dieťaťa (originál alebo overenú kópiu) a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
3. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
4. V prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ A. M. Szencziho, Fándlyho 20, Senec
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Fándlyho 2, Senec
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Kollárova 23, Senec
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Košická 40, Senec
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Kysucká 9, Senec
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Slnečné jazerá 2764, Senec

Zdroj: MŠÚ Mgr. A. Kubliniak

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007