Dnes je nedeľa, 26. marca 2023, meniny má Emanuel
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úradná tabuľa

Oznamy

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj“ OznamenieEIAUPregionuZaD1BSK.pdf | pdf zverejnené 21.04.2017
Mesto Senec zastúpené Primátorom oznamuje verejnosti, že Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 predložil mestu Senec podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“, obstarávateľ strategického dokumentu, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská č. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava

Oznámenie o zmene strategického dokumentu bolo mestu Senec doručené na zverejnenie dňa 20.04.2017. V súlade s § 6 ods. 5 zákona o posudzovaní, do oznámenia o zmene strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta v pracovnom čase mestského úradu,

Pondelok – Utorok : od 7.30 hod do 14.30 hod
Streda : od 8.30 hod do 16.30 hod
Piatok : od 7.30 hod do 13.30 hod

a to od 21.04.2017 do 05.05.2017 t.j. po dobu 14 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. Zároveň oznamujeme, že príslušný orgán v súlade § 6 ods. 4 zákona o posudzovaní určil, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných nasledovných obciach:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Mesto Malacky – Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
3. Mesto Pezinok – Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
4. Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

V dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možné do oznámenia o zmene strategické dokumentu nahliadnuť na webovom sídle príslušného orgánu https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene strategického dokumentu dotknutou obcou podľa § 6 odseku 5 zákona o posudzovaní.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2010 – 2018

Medzi základné strategické dokumenty obce patrí program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Je to dokument, ktorým sa riadia zástupcovia mesta pri výkone svojej činnosti, realizujú všestranný rozvoj spravovaného územia a napĺňajú potreby svojich obyvateľov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základných programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja obce na lokálnej úrovni. Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vyplýva zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorý vo svojom článku 1 par. 2 zahŕňa úlohu vykonávania stratégie regionálneho rozvoja a vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Link na dokument vo formáte PDF..
zverejnené 14.04.2016

Petície

Petícia občanov mesta Senec proti rozhodnutiu zriadiť v obchodných priestoroch (OP1, OP2, P3) polyfunkčného domu Gastro prevádzkytext výsledok vybavenia petície 3/2017/Pe na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.05.2017
Petícia občanov mesta Senec a pracujúcich občanov v meste Senec a v jeho okolí za zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec,text výsledok vybavenia petície Pe 2/2017 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.05.2017
Petícia občanov mesta Senec o odstránenie spomaľovacích prahov na Poľnej ulici v Senci,text výsledok vybavenia petície 1/Pe/2017 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.05.2017

Správne konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje orgán ochrany prírody o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody.
Výrub 3/2017, č. konania: ev. č.: 6431/2017, parcela č. 2028/43, 2028/27 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 15.03.2017
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /topoľ čierny 5 ks/
zverejnené 15.03.2017
Výrub č. 02/2017, č. konania: ev. č.: 2782/2017, parcela č. 337 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 06.02.2017
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /orech kráľovský 1 ks/
zverejnené 06.02.2017
Výrub č. 01/2017, č. konania: ev. č.: 410/2017, parcela č. 191 v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 09.01.2017
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk, turnovai@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /orech kráľovský 1 ks/
zverejnené 11.01.2017
Výrub č. 18/2016 č. konania: ev.č. 46444/2016, parc.č. 2304/6 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 19.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Vŕba 2ks, Borovica 2ks/
zverejnené 19.12.2016
Výrub č. 17/2016 č. konania: ev.č. 46270/2016, parc.č. 2271/70 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Marhuľa 1ks/
zverejnené 16.12.2016
Výrub č. 16/2016 č. konania: ev.č. 46248/2016, parc.č. 3350 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Prunus 1ks/
zverejnené 16.12.2016
Výrub č. 15/2016 č. konania: ev.č. 46248/2016, parc.č. 3350 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Prunus 1ks/
zverejnené 16.12.2016
Výrub č. 14/2016 č. konania: ev.č. 46036/2016, parc.č. 2884/41 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 12.12.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní
Výrub drevín: /Topoľ 1ks/
zverejnené 12.12.2016
Výrub č. 13/2016 č. konania: ev.č. 44854/2016, parc.č. 2372/6 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 28.11.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Borovica 2ks/
zverejnené 29.11.2016
Výrub č. 12/2016 č. konania: ev.č. 44016/2016, parc.č. 2232/1, 2237/19 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 28.11.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Topole 12ks/
zverejnené 29.11.2016
Výrub č. 12/2016 č. konania: ev.č. 43894/2016, parc.č. 2181/5 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.11.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Smrek 1ks/
zverejnené 16.11.2016
Výrub č. 11/2016 č. konania: ev.č. 42055/2016, parc.č. 4137,4138, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 25.10.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: /Breza 2ks, Javor 1ks/
zverejnené 28.10.2016
Výrub č. 10/2016 č. konania: ev.č. 39537/2016, parc.č. 4083/97, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 07.10.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín: listnatý strom 1ks
zverejnené 07.10.2016
Výrub č. 9/2016 č. konania: ev.č. 36518/2016, parc.č. 981/1, k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 06.09.2016
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 7 dní
Výrub drevín / Javor mliečny 2ks /
zverejnené 06.09.2016

Vyhlášky

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Cita Logistika s.r.o., zámer navrhovanej činnosti "Logistický areál Cita Logistika - Hala1 a Hala2"text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2017/008471-002-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.06.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Verejná vyhláška Bernolákovo - Senec rekonštrukcia vodovodného potrubia text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2017/006167/KK-32-VY/Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.05.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Norbert Horváth Stavebné povolenie reklamnej stavbytext celého oznámenia ZP5177/241/2017 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.05.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Bernolákovo, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bernolákovo na obdobie rokov 2015-2022 text celého oznámenia OU-SC-OSZP20175099-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.05.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., BA ,Senec, Predĺženie VN 154, VN 463, VNKtext celého oznámenia Výst.841-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 15.05.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, NEP Senec Gardens, Oznámenie o začatí stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu "Senec Gardens polyfunkčná zóna -Juh SO 01 apartmánové domy"text celého oznámenia Výst.756-17-Sc,St na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 28.04.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, KVALSTAV spol. s r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt námestie 1 . mája Senectext celého oznámenia Výst.1179-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.04.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Rozhodnutie o povolení stavby „obytný súbor IBV Mlynský klin II.",text celého oznámenia Výst. 1151-15-Sc,St na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.04.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, PIELD Invest a BS develop, Rozhodnutie o povolení stavby „Senec obytný súbor IBV Mlynský Klin II. - plyn",text celého oznámenia Výst. 780-16-Sc,St na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 14.04.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TNI SK, zmena stavby "Logistické centrum: SO 301 Vodovodná prípojka",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2017/002011/G-21/Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.03.2017
Okresný úrad Senec, odbor opravných prostriedkov, Goodman Senec 1 Logistics, vodná stavba "Senec: Logistické centrum Goodman, SO 07 Retenčná nádrž",text celého oznámenia OU-BA-OOP3-2017027532-HAN na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.03.2017
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Stavebné povolenie "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel",text celého oznámenia Výst. 1337-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.03.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mesto Senec, Zisťovacie konanie "Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN-O Obec Tureň",text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2017/00061602-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.03.2017
Obec Hrubá Borša oddelenie stavebného poriadku, Mesto Senec, rozhodnutím sa umiestňuje stavba "Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV",text celého oznámenia Výst.108-16-HB,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 02.03.2017
Slovenská inšpekcia životného prostredia, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Rozhodnutie SIZP č. 4279-21929/37/2016/Sob/720090103/Z2 zo dňa 13.07.2016 -zmena integrovaneho povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke "stredisko na zhodnocovanie nebezpečných odpadov - bioodegradaciou ARGUSS, s.r.o., prevádzka Senec-Horný dvor".,text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.02.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Goodmann Senec 1 Logistics ( Slovakia) s.r.o., odvolanie - rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby: „Logistické centrum Goodmann, stavebné objekty: SO 07 Retenčná nádrž",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/015012/PI457 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 25.01.2017
Slovenská inšpekcia životného prostredia, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Rozhodnutie SIŽP o zmene integrovaného povolenia č. 7339/7616/37/2016/Sob/374390107/Z3 zo dňa 02.05.2016, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Senec – 3. etapa“,text celého oznámenia SIŽP 7339-7616/37/2016/Sob/374390107/Z3 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 11.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Vodoprávne konanie "Logistické haly Alfa, Beta, Gama rozvod vnútro areálovej vody",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/159042017000076VY-1Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Vodoprávne konanie "Logistické haly Alfa, Beta, Gama rozvod vnútro areálovej vody",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/159052017001277VY-2Ke.pdf na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Vodoprávne konanie "Logistické haly Alfa, Beta, Gama rozvod vnútro areálovej vody",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/159062017001276VY-3Ke.pdf na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.01.2017
Obec Hrubá Borša, Mesto Senec, Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou "Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV",text celého oznámenia Výst.108-16-HB,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.01.2017
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TATRA OFFICE s.r.o., Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Komunikácie a IS pre LCP3",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2014/3622/G-65-PI na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.12.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republik XXX s.r.o., Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Senec-Logistická hala B-D",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/14328/G-76-PI na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.12.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ATOPS s.r.o., Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 03 Verejný vodovod, SO 04 Verejná splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/008093G-67PL na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 06.12.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábel",text celého oznámenia Výst.1337-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovák Republík XXX, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania "Logistícká hala B-D",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/014328/VY 42/P1 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tatra Office s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - vybudovanie vodnej stavby Senec „Komunikácie a IS pre LČP3"text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/014328/VY 41/P1 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Združenie domových samospráv, Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu číslo OU-SC-OSZP/2Q16//G-33-Ad, „Logistické centrum Goodmann, stavebný objekt",text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2015/15012(8809/2016)/Vy-44/Pl na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 09.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, STD DONIVO a.s., Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Areál STD DONIVO",text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2016/011694-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.11.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, JUDr. Miroslav Prymus - Prima, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní BELLA SK - LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL",text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2016/011995-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 03.11.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, POBA Servis a.s., Oznámenie o začatí stavebného konania "reklamná stavba"text celého oznámenia ZP37681/270/2016 na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 27.10.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, KVALSTAV spol. s r.o., Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania "Polyfunkčný objekt na pozemku parc. č. 793/5, 791/3, 739/2, 739/32, 739/66, 739/58"text celého oznámenia Výst.1179-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 24.10.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII s.r.o. Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 – Vstavok D“,text celého oznámenia OU-SC-OSZP-2016/010993-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.10.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Obec Blatné, Rozhodnutie pre navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Blatné Zmeny a doplnky č. 1/2015"text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/007778-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 29.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, TNI Sk s.r.o., Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia OU-SC-OSZP/2014/4847/G-49/Ke, text celého oznámenia OU-SC-OSZP/2016/010963/G-55/Ke na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.09.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Bódy Samuel, Oznámenie o začatí stavebného konania "Stavebné úpravy v byte č. 39 (bytový dom Kollárová 5)"text celého oznámenia Výst.1046-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.09.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., Oznámenie o začatí územného konania "BA Senec NPL SERVICES, VNK SO1 Káblové vedenie".text celého oznámenia Výst.926-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 16.09.2016
Okresný úrad Senec, Katastrálny odbor, Verejná vyhláška "Schválenie zmeny údajov schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov v KÚ Senec".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, STD DONIVO a.s., Zámer navrhovanej činnosti "Areál STD Donivo".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, JUDr. Miroslav Prymus - Prima, Zámer navrhovanej činnosti "BELLA SK -LOGISTICKO-ADMINISTRATÍVNY AREÁL".text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.09.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Doprastav a.s., súhlas na prevádzkovanie zariadenia na znehodnocovanie odpadov.text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016/6980-Po na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.08.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Oznámenie o začatí doplnenia konania, odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby „Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul".text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016//G-33-Ad na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia), s.r.o., Verejná vyhláška - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Logistické centrum Goodmann, stavebný objekt; SO 07 Retenčná nádrž" na parc.č.: 5589/2, 5590/1, 5589/1, 5588/37" text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP/2016//G-33-Ad na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, obec Kráľová pri Senci, Rozhodnutie pre navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2015-2022"text celého rozhodnutia č. OU-SC-OSZP/2016/007499-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.08.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ProLogis Slovak Republic XXVIII s.r.o., oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skladová hala DC10 – Vstavok D“text celého oznámenia č. OU-SC-OSZP-2016/010993-002-Gu na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 05.08.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie povolenie na stavebný objekt "Obchádzka na ceste I/61 km 29,600 D1 križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 01.08.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa - Komunikácia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 694-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., povolenie "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 609-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Západoslovenská distribučná a.s., rozhodnutie o umiestnení stavby "BA Senec Boldocká NNK SO 01 NN Zemný kábe"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, 382-16-Sc,Om zverejnené 14.07.2016
Bratislavský samosprávny kraj, FELO s.r.o., povolenie prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia "špecializovaná psychiatrická ambulancia"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, PPA Power DS s.r.o., Rozhodnutie povolenie zmeny stavby "SO 01 Retenčná nádrž"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o., Rozhodnutie zmena navrhovanej činnosti "SENEC - skladová hala Textielhouse.."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Okresný úrad Senec, Goodman Senec I Logistics, Rozhodnutie o povolení zmeny stavby "Logistické centrum hala E, D"text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Slovak Teleklom, Rozhodnutie o umiestnenie líniovej stavby multirúry "INS-FTTH-ASC-Senec-2"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 506-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o, Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti bytu 24"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 771-16-Sc,Om zverejnené 12.07.2016
ŽSR, Mesto Senec, Žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke cesty III/1049text celej žiadosti na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 07.07.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová, "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV SO Komunikácia na parc.č. 5299, 5301/1, 5302/1"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 748-16-Sc,Om zverejnené 23.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, rozhodnutie zmna stavby "D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, zmena stavby "Obchádzka na ceste I/61, D1 Senec križovatka Blatné"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Peter Józan a Gabriela Józanová,Stavebné povolenie "Vybudovanie technickej infraštruktúry a vybavenosti pre pozemky IBV"text celého povolenia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst. 749-16-Sc,Om zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Orange Slovensko, a.s., Rozhodnutie "Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul."text celého rozhodnutia na stiahnutie vo formáte PDF, Výst.760-16-Sc,St zverejnené 13.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytovou a nebytových priestorov Košická 32-38, Senec, Povolenie "Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby "Obytná zóna Nová tehelňa"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 08.06.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, Tatra Office, s.r.o., Zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistické haly ALFA, BETA, GAMA"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia,ProLogis Slovak Republic XXIX s.r.o, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "SENEC - Skladová hala Textilehouse a Skladová hala DC14"text oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF, https://www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené 31.05.2016
Mesto Senec, spoločný stavebný úrad, e-Net s.r.o., Stavebné povolenie "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 31.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, ATOPS s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky "Obytná zóna Nová Teheľňa, etapa A1, C1"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 25.05.2016
Mesto Senec, oddelenie stavebného poriadku, Slovak Telekom a.s., Oznámenie o začatí územného konania "INS-FTTHASC-Senec-2" pokládka multirúr pre optické vlákna v zemi a časť vzduchom v lokalite Strieborné jazerotext celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 23.05.2016
Ministerstvo životého prostredia, odbor enviromentálneho posudzovania, NDS a.s., Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 - Blatné križovatka" text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 17.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, DEVICE s.r.o., Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky aprt. domy Slnečné jazerá juh, parc.č. 2625/57, 2625/55, 2629/1, 2625/1, 2627/4, 2553, 2552, 2625/56 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Józan Peter a manž. Gabriela Józanová, Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, kanaliz. prípojky na parc. č. 5302/1, 5301/1, 147/1, 88, 89, 5302/2, 5297/9, 3478/2 text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 10.05.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, STAV - COLOR investičná, Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Zóna záhradných domov SO Komunikácia,spevnené plochy na parc. č. 4089/137,4083/99"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, e-Net, Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístavba zimnej záhrady a oddychovej miestnosti k bytu č.24, na parc. č. 3108/8"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tatra Office, rozhodnutie - zmena navrhovanej činnosti „Senec - Logistická hala B-D"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 26.04.2016
Ministerstvo dopravy.., oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením "Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné"text celého oznámenia na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 22.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, Vlastníci bytov a nebytových priestorov Košická 32-38, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Radový bytový dom Košická 32-38 Senec, Dodatočná realizácia prefabrikovaných lodžií"text celého oznámenia Výst. 653-16-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 21.04.2016
Mesto Senec spoločný stavebný úrad, ATOPS s.r.o., žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe "Obytná zóna Nová tehelňa SO Prípojka VN , SO trafostanica kiosková TS1, SO NN distribučné rozvody, SO NN prípojky SO Verejné osvetlenie" text celého oznámenia Výst.1291-15-Sc,Om na stiahnutie vo formáte PDF zverejnené 20.04.2016

Prenájmy

1) na základe ustanovenia § 9a, ods. 9 v nadväznosti na ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN e. 3/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom obce: alebo 2) v zmysle ust. § 9a ods. 9 ods. 1 písm. c) v spojení s ods. 5 až ods. 7 zákona SNR e. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejouje týmto

Predaje

v nadväznosti na § 9a, ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet predaja: Pozemky C-KN parc.č. 2460/32 ostatné plochy o výmere 32 m2 a pozemok C-KN parc.č. 2460/33 ostatné plochy o výmere 91 m2 v k.ú.Senec.
Kúpna cena: 120,-€/m2
Kupujúci: Ing. Martin Vrábel a manželka Marta Vráblová rod. Jasková
Odôvodnenie: Jedná sa opriľahlé pozemky, ktoré bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctvenadobúdateľov, sú oplotené a dlhodobo užívané nadobúdateľmi.
zverejnené 28.05.2017
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007