Dnes je nedeľa, 26. marca 2023, meniny má Emanuel
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Sadzobník správnych poplatkov


Stiahnite si sadzobník mesta Senec vo formáte PDF.

I. ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 1,50 €
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5 €
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
- v slovenskom jazyku 1,50 €
- v cudzom jazyku 3 €
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike 9,50 €
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike 6,50 €
f) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike 99,50 €
g) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní 3 €
h) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike okrem vydávania potvrdení podľa písmena k) 6,50 €
i) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania 33 €
j) Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii 250 €
k) Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach2 na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii 250 €
l) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka
v slovenskom jazyku 5 €
v cudzom jazyku 8 €
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 €
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5 €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10 €
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 1,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 €
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16,50 €
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba 9,50 €
2. právnická osoba 165,50 €
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom3 a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá
10 €
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 €
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom4 medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti4 66 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom4 medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199 €
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad4, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

A. Technické nosiče dát
CD 1,66 €
Iný nosič dát Podľa nákupnej ceny nosiča
B. Vyhotovenie kópií/skenov požadovaných informácií /na kane. papier/
A4 čierno-biela 0,07 €
A4 čierno-biela obojstranne 0,13 €
A4 farebná 0,13 €
A4 farebná obojstranne 0,19 €
A3 čierno-biela 0,13 €
A3 čierno-biela obojstranne 0,27 €
A3 farebná 0,27 €
A3 farebná obojstranne 0,52 €
C. Obstaranie obálok
Veľkosť obálky C4 0,07 €
Veľkosť obálky C5 0,03 €
Veľkosť obálky C6 0,03 €
D. Odoslanie informácií
Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty
E. Spôsob úhrady
V hotovosti: vložením finančných prostriedkov do pokladne úradu počas úradných hodín
Poštovou poukážkou
Bezhotovostným prevodom na účet v OTP Banke, č. ú.: 562 441/5200
Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet jednotlivých nákladov.

Poplatky v zmysle sadzobníka sa vyberajú iba v prípade, ak presiahnu 5€.


Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007