Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2013 (1-99) (100-199) (200-297) 298-393 (394-499)

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Zmluva č. 066/13/07/ZoD (2982013, DEXTRADE Žilina s.r.o.) o dielo „Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Kollárovej ul.". PDF PDF PDF PDF 03.07.201304.07.2013
Zmluva (2992013, Centrálny vestník organizácií s.r.o.) o poskytovaní reklamy - www.centralnyvestnik.sk. PDF PDF PDF PDF 03.07.201304.07.2013
Dodatok č. 1 (3002013, Generáli Slovensko poisťovňa, a.s.) k poistnej zmluve č.: 5720062428 zo dňa 15.06.2013, Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi. PDF PDF PDF PDF 08.07.201309.07.2013
Zmluva (3012013, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. PDF PDF PDF PDF 08.07.201309.07.2013
Zmluva č. 13/188/L13.0101.12.0009/VB, 046/13/04/VB (3022013, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadení vecných bremien - parc. č. 805, 3444/1. PDF PDF PDF PDF 09.07.201310.07.2013
Zmluva č. BA 11643, 072/13/07/ZoD (3032013, Enermont, s.r.o.) o dielo: „ Senec, MŠ Kysucká, prekládka VN ". PDF PDF PDF PDF 15.07.201316.07.2013
Nájomná zmluva č. 073/13/07/NZ (3042013, prenajímateľ Nováková Klára) pozemok pod stavbou nájomcu - čistička odpadových vôd. PDF PDF PDF PDF 15.07.201316.07.2013
Kúpna zmluva č. č. 049/13/04/KZ (3052013, Beáta Maczeáková) pozemok č. 4511/2. PDF PDF PDF PDF 23.07.201324.07.2013
Nájomná zmluva (3062013, Mészáros Gyuláné r. Csizmazia Zsuzsanna Andrea, Mesto Senec ako nájomca) časť pozemku p.č. 975/1 a časť pozemku p.č. 975/2, ktorý sa nachádza pod čističkou odpadových vôd v Senci. PDF PDF PDF PDF 29.07.201330.07.2013
Dohoda (3072013, Darčeky pre radosť Mgr. Iveta Bittnerová) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.10.2007 v znení dodatkov. PDF PDF PDF PDF 30.07.201331.07.2013
Zmluva 1322100017-ZoVP, 079/13/07/OST. (3082013, Západoslovenská distribučná, a.s.) o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia - Prístavba Materskej Škôlky v Senci na ul. Kysucká ul.č.9. PDF PDF PDF PDF 31.07.201301.08.2013
Zmluva 078/13/07/OST. (3092013, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.) o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu „Senec, Turecká ul., vodovod ". PDF PDF PDF PDF 31.07.201301.08.2013
Zmluva 080/13/07/OST. (3102013, Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá) o vzájomnom poskytovaní služieb, pri zabezpečení kultúrneho podujatia: Ľudové umelecké remeslá. PDF PDF PDF PDF 06.08.201307.08.2013
Zmluva 003/13/02/spolupráca. (3112013, HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA) o spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov PDF PDF PDF PDF 08.08.201309.08.2013
Zmluva 004/13/02/inzercia (3122013, MEDIATEL, spol. s r.o.) o uverejnení inzercie - Zlaté stránky PDF PDF PDF PDF 14.08.201315.08.2013
Kúpna zmluva č. 053/13/04/KZ (3132013, Martin Čepel) pozemok parc. č. 4080/168. PDF PDF PDF PDF 15.08.201316.08.2013
Zmluva (3142013, Západoslovenská distribučná, a.s.) o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na parc. č. 137, 147/15, 147/16 PDF PDF PDF PDF 15.08.201316.08.2013
Zmluva č. 050/13/04/ZoPS (3152013, MŠ Kollárova - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - prestavba priestorov a rekonštrukcia práčovne MŠ Kollárova PDF PDF PDF PDF 19.08.201320.08.2013
Zmluva č. 051/13/04/ZoPS (3162013, MŠ Kollárova - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 19.08.201320.08.2013
Zmluva o dielo č. 071/13/07/ZoD (3172013, Ján Izsák, ATYP-STAV) realizácia stavby – diela “ Prístavba dvoch tried M.Š. – Kysucká ” PDF PDF PDF PDF 22.08.201323.08.2013
Kúpna zmluva č. 048/13/04/KZ (3182013, Transpetrol, a.s.) novovytvorený pozemok parc. č. 2371/385 PDF PDF PDF PDF 26.08.201327.08.2013
Zmluva o dielo č. č. 081/13/07/ZoD (3192013, MONAR trade,s.r.o.) oprava havarijného stavu strechy rekreačného zariadenia ALFA na Slnečných jaterách – juh v Senci PDF PDF PDF PDF 03.09.201304.09.2013
Dodatok č. 1 (3202013, Anna Kapounová) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.11.2012. PDF PDF PDF PDF 06.09.201307.09.2013
Zmluva o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavaným pozemkom č. 054/13/04/KZ (3212013, Noemi Szabová) odplatný prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemkom parc.č. 3629,3630,3631,3632,3633,3634 PDF PDF PDF PDF 06.09.201307.09.2013
Zmluva o dielo č. 075/13/07/ZoD (3222013, Ján Izsák, ATYP – STAV) realizácia stavby „Materská škola Fándlyho Senec - zateplenie” PDF PDF PDF PDF 06.09.201307.09.2013
Zmluva (3232013, Stredná odborná škola - Szakkôzépiskola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci) o zabezpečení praktického vyučovania - Nora Csukaová PDF PDF PDF PDF 09.09.201310.09.2013
Dodatok č. 1, č. 021/13/07/dotácie (3242013, Tenenet o.z.) k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 11.09.201312.09.2013
Dodatok č. 6 (3252013, Bohuš Balaž) k nájomnej zmluve č. 9/2009/LT PDF PDF PDF PDF 11.09.201312.09.2013
Rámcová zmluva (3262013, EBA, s.r.o.,) prevzatie, preprava, zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadov po prípadnej úprave. PDF PDF PDF PDF 18.09.201319.09.2013
Zmluva 083/13/07/dotácie (3272013, Slovenský zväz telesne postihnutých) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 01.10.201302.10.2013
Zmluva 085/13/07/dotácie (3282013, Tenenet o.z.) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 01.10.201302.10.2013
Zmluva 082/13/07/dotácie (3292013, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 01.10.201302.10.2013
Zmluva 084/13/07/dotácie (3302013, WELLNEA s.r.o.) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 01.10.201302.10.2013
Zmluva 052/13/04/VB (3312013, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadení vecných bremien. PDF PDF PDF PDF 01.10.201302.10.2013
Zmluva číslo: 190/2013 (3322013, Úrad vlády Slovenskej republiky) o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín. PDF PDF PDF PDF 01.10.201302.10.2013
Kúpna zmluva č. 057/13/04/KZ (3332013, STAV-COLOR realitná, s.r.o.) novovytvorený pozemok parc. č. 688/7. PDF PDF PDF PDF 03.10.201304.10.2013
Zmluva č. 055/13/04/VB (3342013, STAV-COLOR investičná, s.r.o.) o zrušení vecného bremena parc. č. 3679/1. PDF PDF PDF PDF 03.10.201304.10.2013
Zmluva č. 13/275/12/22100/006-ZoS (č. 056/13/04/VB) (3352013,Západoslovenská distribučná, a.s. ) o zriadení vecných bremien parc. č. 3679/1. PDF PDF PDF PDF 03.10.201304.10.2013
Zmluva č. 058/13/04/VB (3362013, Dolomiti Reál Slovakia, k.s.) o zriadení vecných bremien parc. č. 5544/1 a 5544/8. PDF PDF PDF PDF 03.10.201304.10.2013
Nájomná zmluva č. 087/13/07/MsKS (3372013, Základná umelecká škola Fándlyho 20) MsKS nebytové priestory , zadná časť 1. Poschodia - šatne PDF PDF PDF PDF 07.10.201308.10.2013
Dodatok č. 2 (3382013, JUDr. Eva Roskošová, Advokátska kancelária) k dohode o započítaní investícií a nájomného. PDF PDF PDF PDF 08.10.201309.10.2013
Dohoda (3382013, Sulejman Sulejmani-Zmrzlina VENEZIA) o ukončení Nájomnej zmluvy č. 4/2009/LT PDF PDF PDF PDF 08.10.201309.10.2013
Rámcová zmluva č. 086/13/07/ost. (3402013, L+L autobusová doprava, s.r.o.) o poskytovaní prepravných služieb. PDF PDF PDF PDF 08.10.201309.10.2013
Kúpna zmluva č. 040/13/04/KZ (3412013, Ing. Eva Valentovičová) parc.č. 4590/25 a 4590/26. PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o združení finančných prostriedkov č. 005/13/02 (3422013, L+L autobusová doprava s.r.o.) na úhradu vyhotovenia reklamného polepu vozidla - autobusu. PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 012/13/11 (3432013, Dr. Kozsík Diana) vedecké/literárne dielo "A szenci o-zó nyelvjárás tôrténelnii specifikumai /Historické špecifiká maďarského nárečia v Senci a jeho širšom okolí/". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 015/13/11 (3442013, Mgr. Marek Budaj, PhD.) vedecké/literárne dielo "Význam nálezov mincí pre poznanie dejín Senca a jeho okolia od antických čias po stredovek.". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 010/13/11 (3452013, Mgr, Štefan Gaučík, PhD.) vedecké/literárne dielo "A szenci szôvetkezetek tôrténete (1905-1948) / Dejiny seneckých družstiev (1905-1948)". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 011/13/11 (3462013, Mgr. Júlia Suslová) vedecké/literárne dielo "Kultúrno-politický význam synagógy v Senci". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 014/13/11 (3472013, PhDr. Marta Herucová, Ph.D.) vedecké/literárne dielo "Boží hrob v Senci". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 013/13/11 (3482013, PhD r. Radoslav Ragač, PhD) vedecké/literárne dielo "Príspevok k dejinám seneckej textilnej manufaktúry". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Zmluva o dielo č. 016/13/11 (3492013, Prof. RNDr. Peter FEDOR, PhD.) vedecké/literárne dielo "O poklade Martinského lesa a reliktnosti okolitých dúbrav". PDF PDF PDF PDF 14.10.201315.10.2013
Kúpna zmluva č. 059/13/04/KZ (3502013, Jaroslav Sobolič, Mária Soboličová) diel č.l oddelený od parc.č. 2255/1 a pričlenený k parc.č. 2262/2. PDF PDF PDF PDF 18.10.201319.10.2013
Zmluva o dielo 020/13/11ZoD (3512013, Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD) vedecké/literárne dielo: Sídliskový a správny vývoj Senca a jeho okolia v stredoveku. PDF PDF PDF PDF 27.10.201328.10.2013
Zmluva o dielo 021/13/11ZoD (3522013, Doc. Szögi László, PhD.) vedecké/literárne dielo: Szcnci diákok az európai egyetemeken a kózépkortól 1918-ig / Seneckí študenti na európskych univerzitách od stredoveku do roku 1918. PDF PDF PDF PDF 27.10.201328.10.2013
Zmluva o dielo 019/13/11ZoD (3532013, Rastislav Petrovič, Mgr. arch) literárne dielo: Esterházyovské stavby v Senci a okolí. PDF PDF PDF PDF 27.10.201328.10.2013
Zmluva o dielo 017/13/11ZoD (3542013, Mgr. Eva Benková) vedecké/literárne dielo: Svedectvo tereziánskej urbárskej regulácie o spoločenských a hospodárskych pomeroch Senca. PDF PDF PDF PDF 27.10.201328.10.2013
Zmluva o dielo 018/13/11ZoD (3552013, RNDr. Jana Ružičková, PhD.) vedecké/literárne dielo: Martinský les očami botanikov od minulosti po súčasnosť. PDF PDF PDF PDF 27.10.201328.10.2013
Čiastková zmluva č. 088/13/07/čiast (3562013, L+L autobusová doprava, s.r.o.) o poskytovaní prepravných služieb. PDF PDF PDF PDF 28.10.201329.10.2013
Zmluva o dielo 023/13/11 (3572013, Tomáš König, PhD.) vedecké/literárne dielo: Vývoj osídlenia a vznik mesta Senec v zrkadle archeologických nálezov. PDF PDF PDF PDF 29.10.201330.10.2013
Zmluva o dielo 022/13/11 (3582013, PhDr. Eva Vrabcová) vedecké/literárne dielo: Prvá pozemková reforma a vznik seneckych kolónií 1919 -1935 (1939). PDF PDF PDF PDF 29.10.201330.10.2013
Zmluva o dielo č. 096/13/07/ZoD (3592013, Ing. arch. Štefan Kamenár) projekt (RP) „ADAPTÁCIA REKREAČNÉHO A ŠKOLIACEHO STREDISKA "ALFA" NA ŠKÔLKU". PDF PDF PDF PDF 04.11.201305.11.2013
Zmluva o dielo 024/13/11 (3602013, Koltai Andras Otto, PhD.) vedecke/literarne dielo: A szenci Collegium Oeconomicum alapitasa / Collegium Occonomicum v Senci a jeho zakladanie. PDF PDF PDF PDF 04.11.201305.11.2013
Zmluva o reklame (3612013, Hotel Dolphin) na webovej stránke mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 04.11.201305.11.2013
Zmluva č. 061/13/04/ZoBZ (3622013, Fitti s.r.o., Lucia Sládečková) o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - odplatný prevod nehnuteľností a infrastruktúry. PDF PDF PDF PDF 11.11.201312.11.2013
Zmluva č. 095/13/07/sociálny byt (3632013, ) o nájme sociálneho bytu na ulici Skolská. PDF PDF PDF PDF 11.11.201312.11.2013
Zmluva č. 094/13/07/sociálny byt (3642013, Falusiová Eva) o nájme sociálneho bytu na ulici Skolská. PDF PDF PDF PDF 11.11.201312.11.2013
Zmluva č. 092/13/07/sociálny byt (3652013, Ráková Iveta) o nájme sociálneho bytu na ulici Skolská. PDF PDF PDF PDF 11.11.201312.11.2013
Zmluva č. 091/13/07/sociálny byt (3662013, Varga Ján) o nájme sociálneho bytu na ulici Skolská. PDF PDF PDF PDF 11.11.201312.11.2013
Zmluva č. 090/13/07/sociálny byt (3672013, Švendová Michael) o nájme sociálneho bytu na ulici Skolská. PDF PDF PDF PDF 11.11.201312.11.2013
Zmluva (3682013, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) o dodávke plynu. PDF PDF PDF PDF 13.11.201314.11.2013
Zmluva č. APS RS04a/13 (3692013, ZSE Energia, a.s.) o združenej dodávke elektriny. PDF PDF PDF PDF 13.11.201314.11.2013
Dodatok č. 4 (3702013, Peter Józan) k nájomnej zmluve zo dňa 1.12.2007. PDF PDF PDF PDF 18.11.201319.11.2013
Zmluva č. 289-112-7715/2013 (3712013, Geodeticky a kartografický ústav Bratislava) o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností. PDF PDF PDF PDF 18.11.201319.11.2013
Zmluva č. 093/13/07/sociálny byt (3722013, Fülöpová Marta) o nájme bytu - sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 18.11.201319.11.2013
Kúpna zmluva č. 060/13/04/KZ (3732013, Akad. arch. Jozef Habodász) pozemok parc.č. 2514/48. PDF PDF PDF PDF 19.11.201320.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365903 (3742013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Materská škola Fándlyho 2. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365897 (3752013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Materská škola Kollárova. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365898 (3762013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Materská škola Košická. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365900 (3772013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Materská škola Kysucká. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365896 (3782013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Základná škola Mlynská 50. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365901 (3792013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Základná škola Tajovského. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365899 (3802013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365902 (3812013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Základná umelecká škola. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Poistná zmluva č. 6001365905 (3822013, Wüstenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Školský klub. PDF PDF PDF PDF 20.11.201321.11.2013
Príkazná zmluva 025/13/11 ZoD (3832013, PhDr. Júlia Ragačová) Jazyková úprava všetkých rukopisov a textov v slovenskom jazyku zborníka štúdií Senec - stáročia mesta. PDF PDF PDF PDF 26.11.201327.11.2013
Dodatok 4. 4 (3842013, DES s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 24/2009/MsKS. PDF PDF PDF PDF 27.11.201328.11.2013
Nájomná zmluva č. 098/13/07/NZ-mesto ako nájomca (3852013, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, súpisné číslo 4125. PDF PDF PDF PDF 27.11.201328.11.2013
Zmluva č. 104/13/07/ZoD (3862013, Ateliér reštaurovania kameňa a kamenných prvkov architektúry) o dielo - zreštaurovanie originálu kamenného križa z cintorína na Bratislavskej ulici. PDF PDF PDF PDF 27.11.201328.11.2013
Nájomná zmluva č. 099/13/07/NZ-poz (3872013, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) parc. č. 805. PDF PDF PDF PDF 27.11.201328.11.2013
Hromadná licenčná zmluva (3882013, SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) pohrebné obrady. PDF PDF PDF PDF 27.11.201328.11.2013
Dodatok č.1 (3892013, Ing. Eva Valentovičová) ku kúpnej zmluve - parc.č. 4590/29, 4590/30. PDF PDF PDF PDF 02.12.201303.12.2013
Kúpna zmluva č. 102/13/07/KZ (3902013, Marián Šupa) Profesionálna kosačka Kubota GZD15HD. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Zmluva o podnájme (3912013, Katarína Kirschnerová) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Zmluva o podnájme (3922013, Mária Vargová) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Zmluva o podnájme (39392013, Juraj Čermák) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 03.12.201304.12.2013
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007