Dnes je sobota, 25. mája 2024, meniny má Urban
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Územný plán mesta Senec

Informácie k procesu vypracovania nového ÚP

Koncept Územného plánu mesta Senec.

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec – Koncept“, obstaralo vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“ (SEA), ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa o hodnotení strategického dokumentu – ÚPD Územný plán Mesta Senec – Koncept

Okresný úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa § 10 ods. 1 zákona o posudzovaní oznámil adresu, na ktorú môže verejnosť predkladať stanoviská k „Správe o hodnotení strategického dokumentu“, ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec, kde je možné do dokumentu nahliadnuť, robiť z dokumentu výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie kontaktnej adresy Okresným úradom Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie

V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejné prerokovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“ s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 14.11.2016 o 14:00 hod v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie č.8, 903 01 Senec

Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu s výkladom spracovateľa, ktoré sa uskutoční dňa 14.11.2016 o 14:00 hod v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Senci, Mierové námestie 5.8, 903 01 Senec
zverejnené 28.10.2016

Koncept Územného plánu mesta Senec.

Oznámenie OKRESNÝ ÚRAD SENEC, Odbor starostlivosti o životné prostredie - ROZSAH HODNOTENIA pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia - „Územný pian mesta Senec".


Celé znenie oznámenia vo formáte PDF.
Celé znenie oznámenia vo formáte PDF ako text - OCR.
zverejnené 28.9.2015
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Senec“

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Senci, odbor územného plánovania a regionálneho rozvoja, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec /Ing.arch. Igor Križko – tf: 02/20205140, e-mail krizkoi@senec.sk/, v stránkových dňoch počas úradných hodín, po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou podľa § 6 odsek 5 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci /Mesto Senec/.

Celé znenie oznámenia vo formáte PDF.
zverejnené 11.8.2015
Verejné prerokovanie Konceptu s výkladom spracovateľa Konceptu ÚPN-o Senec sa uskutoční dňa 21.01.2015 o 16,00 hod. sobášnej miestnosti MsÚ v Senci /prízemie/, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec.

So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboznámiť stiahnutím tu (dokument aj s prílohami v PDF, 87MB), počas doby prerokovania na Mestskom úrade v Senci, na odd. územného plánovania a regionálneho rozvoja/kanc. č. 18/, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec v stránkové dni.

Prílohy po častiach:
Textová a tabuľková časť (PDF, 2,5MB)
Variant I, výkres 1 (PDF, 5,6MB)
Variant I, výkres 2, časť a (PDF, 4,6MB)
Variant I, výkres 2, časť b (PDF, 2,4MB)
Variant I, výkres 3, časť a (PDF, 4,5MB)
Variant I, výkres 3, časť b (PDF, 2,1MB)
Variant I, výkres 4, časť a (PDF, 4,3MB)
Variant I, výkres 4, časť b (PDF, 1,5MB)
Variant I, výkres 5, časť a (PDF, 4,6MB)
Variant I, výkres 5, časť b (PDF, 1,7MB)
Variant I, výkres 6 (PDF, 5,2MB)
Variant I, výkres 7 (PDF, 4,4MB)
Variant II, výkres 1 (PDF, 5,6MB)
Variant II, výkres 2, časť a (PDF, 4,7MB)
Variant II, výkres 2, časť b (PDF, 2,3MB)
Variant II, výkres 3, časť a (PDF, 4,5MB)
Variant II, výkres 3, časť b (PDF, 2,0MB)
Variant II, výkres 4, časť a (PDF, 4,3MB)
Variant II, výkres 4, časť b (PDF, 1,5MB)
Variant II, výkres 5, časť a (PDF, 4,6MB)
Variant II, výkres 5, časť b (PDF, 1,7MB)
Variant II, výkres 6 (PDF, 5,2MB)
Variant II, výkres 7 (PDF, 4,4MB)

Dokumenty na stiahnutie


Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec - december 2015

Textová aj grafická časť ZIP | 23 MB

ÚP Mesta Senec stav k 02/2009 v znení ZaD 2006 a 2007

ÚP vrátane zmien a doplnkov 2006, 2007 - 2 PDF | 26 MB
ÚP vrátane zmien a doplnkov 2006, 2007 - 2a PDF | 3,4 MB

Generel zelene mesta Senec oktober - november 2012

Grafika PDF | 10 MB
Dendrologický prieskum ZIP | 8,4 MB
Výkresy vo formáte DWG ZIP | 59,6 MB

ÚP mesta Senec, zásady regulatívov

Výkresy vo formáte TIF a textová časť ZIP | 23 MB

ÚP mesta Senec, zadanie 2010

Zadanie PDF | 1 MB
Zadanie - príloha č. 1 PDF | 16,7 MB

Krajinno ekologicky plan mesta Senec 2009 (creative s.r.o.)

KEP Senec dokument PDF | 6,4 MB

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007