Dnes je štvrtok, 18. apríla 2024, meniny má Valér
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Prednosta

Tel.: 02 / 20 205 104
Fax.: 02/2020 5142
E-mail: repassyovaj@senec.sk

Ing. Jarmila Répássyová


Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorý je zamestnancom mesta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor mesta a funkcia sa obsadzuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy:
 • vedie a organizuje činnosť mestského úradu
 • zabezpečuje hospodárský a správny chod úradu
 • kontroluje hospodárne využitie majetku a využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť MsÚ
 • zabezpečuje, po odsúhlasení primátorom, materiálno-technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich mestskému úradu a stará sa o ich údržbu
 • koordinuje odbornú a metodickú činnosť mestského úradu
 • vykonáva odborné práce v koncepčnej a riadiacej činnosti
 • posudzuje materiály predkladané na zasadnutie orgánov mesta
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 • koordinuje činnosti týkajúce sa ochrany a hospodárenia s majetkom mesta
 • stará sa o ochranu majetku mesta a hospodárenie s ním
 • stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mesta pracujúcich na mestskom úrade
 • organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti s primátorom, základné práce v čase nebezpečenstva alebo ohrozenia
 • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007