Dnes je štvrtok, 18. apríla 2024, meniny má Valér
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Odbor sociálnych služieb mesta

Odbor sociálnych služieb mesta


Mestský úrad Senec
pracovisko Pribinova 15, Senec

PhDr. Jana Matulová
vedúca odboru sociálnych služieb mesta


Tel: 02/2020 5121
Fax: 02/2020 5142
E-mail: jana.matulova@senec.sk

Odbor sociálnych služieb mesta:

riadi a koordinuje činnosť referátu sociálnoprávnej kurately detí, referátu sociálnych vecí a klubu dôchodcov, referátu terénnej opatrovateľskej služby, Zariadenia opatrovateľskej služby a Strediska sociálnych služieb. Poskytuje sociálne poradenstvo pre deti a dospelých. Zabezpečuje a organizuje terénnu sociálnu prácu. Poskytuje občanom mesta Senec jednorazovú finančnú výpomoc. Poskytuje a zabezpečuje stravovanie dôchodcov. Vedie agendu súvisiacu s poskytovaním dotácie pre deti rodín v hmotnej núdzi. Vypracúva komunitný plán sociálnych služieb. Pripravuje materiály do zastupiteľstva. Spolupracuje s obcami, VÚC, orgánmi štátnej správy, a ďalšími fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti sociálnej pomoci a oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a o odkázanosti na prepravnú službu. Vykonáva opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Referát sociálnych vecí a klubu dôchodcov

Vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári. Vybavuje žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a poskytovanie odľahčovacej služby. Vybavuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Vybavuje žiadosti o poskytovanie spoločného stravovania v jedálni a poskytovanie stravovania aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti. Koordinuje činnosť denného centra – klubu dôchodcov.

Kritériá prideľovania sociálnych bytov: - žiadateľ (rodinní príslušníci) nesmie byť vlastníkom nehnuteľnosti, - žiadateľ musí mať zabezpečený príjem – zdokladovanie príjmu žiadateľa a ostatných členov rodiny, - uprednostniť rodinu s dieťaťom alebo s deťmi, 1 rodič s dieťaťom alebo s deťmi.

Stredisko sociálnych služieb

Hviezdoslavova ulica 55, Senec

Ing. Helena Krajčovičová

02/4592 3125

Referát sociálnoprávnej kurately detí


Mgr. Miriam Szakálová
Tel: 02/2020 5145
E-mail: miriam.szakalova@senec.sk

Zabezpečuje aplikáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR na stravu a školské pomôcky pre deti rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu. Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb. Poskytuje súčinnosť štátnym orgánom pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov, sociálnych pomerov detí a plnoletých fyzických osôb a ich rodiny na účely vykonávania opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Referát terénnej opatrovateľskej služby


Eleonóra Bačová
Tel: 02/2020 5122
E-mail: eleonora.bacova@senec.sk

Opatrovateľská služba
Vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu. Vybavuje žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta Senec v ich domácnosti v pracovný deň v čase od 7,00 – 17,00 hod. Koordinuje prácu opatrovateliek.

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Prepravná služba
Vybavuje žiadosti o poskytovanie prepravnej služby, vykonáva dispečing prepravnej služby a vypracováva harmonogram jázd. Prijíma objednávky na prepravu osobne alebo telefonicky najmenej 24 hod. vopred. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch, obvykle v čase 7,00 – 15,00 hod.

Prepravná služba je sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby. V jedálni s kapacitou 300 obedov sa poskytuje spoločné stravovanie pre občanov mesta Senec v pracovné dni.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Hviezdoslavova ulica 55, Senec

Helena Ballánová

02/4592 2591

V zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 10 miest, sa poskytuje sociálna služba na určitý čas (spravidla po dobu 6 mesiacov) plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby. V jedálni s kapacitou 300 obedov sa poskytuje spoločné stravovanie pre občanov mesta Senec v pracovné dni.

Denné centrum - klub dôchodcov
Hviezdoslavova 55, Senec

V dennom centre – klube dôchodcov sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. V dennom centre – klube dôchodcov sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Denné centrum – klub dôchodcov je v prevádzke v pracovné dni (pondelok – streda) od 14,00 – 17,00 hod.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007