Dnes je sobota, 28. januára 2023, meniny má Alfonz
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné Všeobecne záväzné nariadenia


Zonácia mesta Senec

Zonácia pre platná pre všetky platné VZN. Zonacia PDF | 179 KB

Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec VYN č. 3/2017 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 PDF | 232 KB
Dodatok č. 5 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta Dodatok č. 5 k VZN Mesta Senec o hospodárení s majetkom mesta PDF | 364 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec PDF | 282 KB
VZN mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec č.1/2017 VZN má za cieľ stanoviť nové názvy ulíc PDF | 345 KB
Dodatok č.1 k VZN mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec. Dodatok k VZN má za cieľ opraviť názov ulice v jazyku maďarskej menšiny Dodatok k VZN má za cieľ opraviť názov ulice v jazyku maďarskej menšiny PDF | 344 KB

Rok 2016

VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3. VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb PDF | 182 KB
VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení a dodatku č.1 a dodatku č. 2. VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb PDF | 182 KB
VZN mesta Senec č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec. VZN Mesta Senec č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec PDF | 500 KB
VZN mesta Senec č. 7/2016 o určení názvov ulíc v meste Senec. VZN 7/2016 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec PDF | 500 KB
VZN mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec. VZN Mesta Senec č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec PDF | 500 KB
Dodatok č. 3 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012. Dodatok č. 3 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 PDF | 500 KB
VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu v znení dodatku č. 1 až 3. VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 PDF | 485 KB
VZN mesta Senec č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN mesta Senec č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | 500 KB
VZN mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec. VZN mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec PDF | 500 KB
Dodatok č. 3 k VZN Mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. Dodatok č. 3 k  VZN Mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb PDF | 500 KB
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN. Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka PDF | 500 KB
VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 až 4. VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta PDF | 479 KB
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – 3. Dodatok 4 VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1 – 3 PDF | 350 KB
VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1 - č. 4. VZN č. 1/2016 o určení názvu ulice PDF | 171 KB
Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb PDF | 113 KB
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec. VZN č. 1/2016 o určení názvu ulice PDF | 536 KB
VZN č. 1/2016 o určení názvu ulice. VZN č. 1/2016 o určení názvu ulice PDF | 53 KB
Dodatok č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN a dopĺňa príloha č. 3 tohto VZN. Príloha č. 3 a 4 – pre rok 2016 k VZN č. 3/2009 o hospodarení s majetkom mesta PDF | 205 KB
Príloha č. 3. a 4. – pre rok 2016 k VZN č. 3/2009 o hospodarení s majetkom mesta Senec v znení dodatkov. Príloha č. 3 a 4 – pre rok 2016 k VZN č. 3/2009 o hospodarení s majetkom mesta PDF | 164 KB
VZN 07/2015 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách. VZN 07/2015 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách PDF | KB
VZN 06/2015, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu. VZN 06/2015 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu PDF | KB
VZN 05/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. VZN 05/2015 – o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky PDF | KB
VZN 03/2015 – o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Senec. VZN 03/2015 – o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Senec PDF | KB
VZN 02/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN 02/2015 – o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | KB

Rok 2015

VZN č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane. VZN č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov PDF | KB
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 Mesta Senec o pamätihodnostiach mesta Senec VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska PDF | 192 KB
VZN 01/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska, záväzného pre prevádzkovateľa pohrebiska, pre obstarávateľov pohrebných úkonov, objednávateľov služieb, všetkých návštevníkov pohrebísk, pre osoby vykonávajúce údržbárske práce na pohrebiskách, pre pohrebné služby aj pre účastníkov pohrebu. VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska PDF | 182 KB
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej len „Dodatok č. 3“) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 1/2001 o pravidlách času predaja PDF | 162 KB
Dodatok č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN Príloha k VZN č. 3/2009 o  hospodárení s majetkom mesta platnú na rok 2015 PDF | 182 KB
Príloha k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta platnú na rok 2015 Príloha k VZN č. 3/2009 o  hospodárení s majetkom mesta platnú na rok 2015 PDF | 162 KB

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 4/2014 o  miestnych daniach a miestnom poplatku PDF | 185 KB
Dodatok č. 2 k VZN Mesta Senec, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012 Súvisiaci dokument - Dodatok č.1 a VZN č. 1/2012 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 PDF | 146 KB
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č.2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec Priloha 3 a 4 VZN 3/2009 PDF | 140 KB
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 3/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec VZN č. 3/2014 PDF | 123 KB
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č. 1. Priloha 3 a 4 VZN 3/2009 PDF | 207 KB
Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN. Priloha 3 a 4 VZN 3/2009 PDF | 207 KB
Príloha č. 3 a 4 (po inflácii za rok 2013) k VZN č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších predpisov. Priloha 3 a 4 VZN 3/2009 PDF | 115 KB

Rok 2013

Príloha č. 2 VZN 4/2010 pre rok 2013- výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, JŠ a MŠ. VZN 1/2013 PDF | 166 KB
Dodatok č. 2 k VZN Mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatku č. 1. Dodatok má za cieľ upraviť prevádzkovú dobu prevádzkární pohostinských služieb v areáli Slnečných jazier od 15. júna do 15. septembra. Dodatok 1 k VZN 1/2011 PDF | 2,39 MB
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec 1/2013 o Kronike Mesta Senec a o dokumentácií súčasnosti.. VZN 1/2013 PDF | 165 KB
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 2/2013 PDF | 177 KB
Dodatok č. 3 k VZN č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatkov. Dodatok 3 k VZN 3/2009 PDF | 112 KB
Všeobecne záväzné nariadenie 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN 4/2012 PDF | 175 KB
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. Dodatok č 1 k VZN 6/2011 PDF | 123 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec. Dodatok č 1 k VZN 6/2011 PDF | 284 KB
Príloha č. 3 k VZN 3/2009 - Postup výpočtu ceny nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a v správe právnických osôb zriadených a založených mestom.. Dodatok č 1 k VZN 6/2011 PDF | 284 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2011 a Dodatok č.1 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. Dodatok č 1 k VZN 6/2011 PDF | 166 KB

Rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec. VZN 1/2012 PDF | 94 KB
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec. Súvisiaci dokument - Dodatok č.2 a VZN č. 1/2012 VZN 1/2012 PDF | VZN 1/2012 RTF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 - ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec.
Súvisiaci dokument - Dodatok č.1 a Dodatok č.2
VZN 1/2012 PDF | 231 KB
Príloha č. 3 a 4 VZN 03/2009 mesta Senec - o hospodárení s majetkom mesta 2012. Príloha č. 3 a 4 VZN 03/2009 PDF | 115 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. PDF | 291 KB
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 03/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení dodatku č. 1. Dodatok 2 k VZN 3/2009 PDF | 144 KB
Príloha č. 3 – inflácia r. 2012. Postup výpočtu ceny nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a v správe právnických osôb zriadených a založených mestom. Príloha č. 3 – inflácia r. 2012 PDF | 115 KB
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a 2 tohto VZN. Príloha č. 2 – výška dotácie 2012 PDF | 165 KB
Príloha č. 1 – zoznam škôl a školských zariadení, ktorým mesto Senec poskytuje dotácie. Príloha č. 1 – dotácie r. 2012 PDF | 93 KB
VZN o určení názvov ulíc v meste Senec. VZN o určení názvov ulíc v meste Senec 2012 PDF | 43 KB
Dodatok č. 1 k VZN mesta Senec č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Dodatok č. 1 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb PDF | 95 KB
VZN Mesta Senec o verejnom poriadku a životnom prostredí č. 3/2012. VZN o verejnom poriadku a životnom prostredí č. 3/2012 PDF | 200 KB

Rok 2011

VZN č. 4 /2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách. VZN č. 4 /2011 PDF | 227 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 Trhový poriadok pre trhovisko na Šafárikovej ul. v Senci. Trhový poriadok pre trhovisko na Šafárikovej ul. PDF | 114 KB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec. PDF | 159 KB
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2005, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. PDF | 138 KB
VZN č. 2/2011 mesta Senec o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. PDF | 127 KB
VZN č. 3/2010 mesta Senec - stanovenie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Senec. PDF | 200 KB
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2010 mesta Senec - stanovenie miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Senec. PDF | 58 KB
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 2 tohto VZN. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka PDF | 191 KB
VZN č. 4/2010 mesta Senec - VZN mesta Senec o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. PDF | 231 KB
VZN č. 5/2010 mesta Senec - Úprava prevádzky a činností na cintorínoch mesta Senec. PDF | 204 KB
Príloha č. 3 a 4 VZN 03/2009 mesta Senec - o hospodárení s majetkom mesta. Príloha č. 3 a 4 VZN 03/2009 PDF | 127 KB
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2005. Účelom tohto Dodatku je úprava tretej časti článku 5 odsek 2 VZN č. 2/2005 týkajúca sa možnosti požiadania o dotáciu z rozpočtu mesta aj v priebehu príslušného kalendárneho roka, ako aj prepočet súm vo VZN v dôsledku používania meny Eur Dodatok č. 2 k VZN 02/2005 PDF | 163 KB
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2011. Účelom tohto VZN je stanovenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senec. Príloha č. 3 a 4 VZN 03/2009 PDF | 175 KB

Rok 2010

VZN č. 7/2009 mesta Senec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | 126 KB
VZN č. 1/2010 mesta Senec o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. PDF | 378 KB
VZN č. 2/2010 mesta Senec o niektorých podmienkach držania psov PDF | 88 KB
VZN mesta Senec - určenie názvu ulíc, schválené na MsZ dňa 9. decembra 2010 uznesením číslo 113/2010. PDF | 133 KB

Rok 2009

VZN č. 9/2009 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Senec - zrušené uznesením č. 10/2015 zo dňa 19.2.2015 PDF | 86 KB
VZN, ktoré upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Senec v zdaňovacom období roku 2009. Zavádza sa s účinnosťou od 1. januára 2009. PDF | 159 KB
VZN č.1/2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec PDF | 60 KB
VZN č. 2/2009 o poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci Mestom Senec PDF | 621 KB
VZN č.3/2009 o hospodárení s majetkom mesta. Zavádza sa s účinnosťou od 5. júna 2009. PDF | 705 KB
VZN č.4/2009 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, sportových podujatí a turistických podujatí v Meste Senec. PDF | 93 KB
VZN č.5/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a volných poulicných aktivitách v Meste Senec. PDF | 84 KB
VZN mesta Senec č. 03/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatku č. 1. PDF | 228 KB

Rok 2008

VZN ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu. PDF | 48 KB
VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej PDFhádzky. PDF | 50 KB
VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách. PDF | 67 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | 148 KB
VZN o vytváraní životného prostredia na území mesta SENEC PDF | 147 KB

Rok 2007

VZN č. 5/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená záväzná časť ÚPD mesta Senec - „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec", ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Senec. PDF | 1 482 KB
VZN č. 4/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993. PDF | 1 755 KB
VZN č. 3/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993 PDF | 2 698 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | 419 KB
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senec č. 2/2005 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta PDF | 44 KB Pridané 4.2.2007

Rok 2006

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | 112 KB

Rok 2005

VZN č. 1/2005 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN - SÚ/, VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993. PDF | 2 253 KB
VZN dotácie od r.2005 PDF | 68,5 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PDF | 51 KB

Rok 2004

VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993. PDF | 8 434 KB
Dodatok č.1 k VZN zásady hospodárenia s ... PDF | 40 KB
VZN o miestnych poplatkoch PDF | 85 KB
VZN zásady hospodárenia s majetkom mesta PDF | 144 KB
VZN komunálny odpad PDF | 60 KB
VZN o čase predaja a prevádzky služieb PDF | 64 KB
VZN o sociálnych službách PDF | 40 KB
VZN o volebných plagátoch PDF | 24 KB
VZN o názve ulice PDF | 24 KB
VZN o školských obvoPDFh PDF | 36 KB

Rok 2003

VZN o držaní psov v meste PDF | 72 KB
VZN o dotáciach PDF | 60 KB
VZN o úhradach za opatrovateľskú službu PDF | 44 KB
VZN o dani z nehnuteľností PDF | 20 KB
Dodatok o miestnych poplatkoch na rok 2004 PDF | 28 KB

Rok 2002

VZN o dani z nehnuteľností na rok 2003 PDF | 72 KB
VZN o komunálnom odpade 2002 PDF | 140 KB
VZN o dotáciách a daroch PDF | 72 KB
VZN o názvoch ulíc PDF | 28 KB

Rok 2001

VZN o miestnych poplatkoch PDF | 120 KB
Dodatok k VZN o miestnych poplatkoch PDF | 64 KB
VZN o dani z nehnuteľností na rok 2002 PDF | 76 KB
VZN o komunálnom odpade PDF | 168 KB
VZN o usmerňovaní a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnosti - zrušené uznesením č. 34/2016 zo dňa 7.4.2016 PDF | 150 KB
VZN o chove zvierat z roku 1993 - zrušené uznesením č. 75/2015 zo dňa 10.9.2015 PDF | 166 KB

Staršie

Sadzobník správnych poplatkov
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007