Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mestské zastupteľstvo v Senci v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci č. 128/2013 a následných zo dňa 12.12.2013

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Mesta Senec a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na 23.01.2014

Od uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra sa bezpodmienečne vyžaduje:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
• bezúhonnosť,

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe):
• znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií,
• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy,
• práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel, Power Point),
• komunikačné schopnosti,

Písomná prihláška uchádzača na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta musí obsahovať:
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail.,telefón),
• profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
• doklad o bezúhonnosti, t.j. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 odst. 2 zákona o obecnom zriadení, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,
• informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
• súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Senci.


Najneskorší termín doručenia prihlášok zo strany uchádzačov je: 08.01.2014 do 16,30 hod. /vrátane prihlášok zasielaných poštou/.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Uchádzač/uchádzačka na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Senec zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Senci, Mierové námestie č. 8, prízemie, vchod č. 2. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta –neotvárať! “.
S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzatvorená pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hod. s dňom nástupu do práce v súlade so zákonom t.j. od 19.02.2014.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007