Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2015

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a). § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávaj ú všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí disponujú vysokou plodnosťou, pričom za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významných prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia.

Aby sa tomu predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto

vyzýva na vykonanie

celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2015 do 15.11.2015, s tým že :


I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí ;
II) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekrea-čných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov ;
III) fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zdroj: MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O. Box 26

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007