Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mesto Senec vyhlasuje

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Strediska služieb škole, Lichnerova 61, 903 01 Senec, s predpokladaným nástupom od 01. 05. 2016.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie technického smeru.

Ďalšie kritéria a požiadavky:
• Spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa z. č.552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
• Najmenej 3 roky praxe v oblasti správy nehnuteľnosti; ovládanie základného ekonomického minima.
• Znalosť právnych predpisov.
• Občianska bezúhonnosť.
• Osobnostné a morálne predpoklady.
• Manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti.
• Práca s PC ( Word, Excel, Internet).

Požadované doklady:
• Písomná prihláška do výberového konania.
• Overené fotokópie o dosiahnutom stupni vzdelania.
• Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
• Písomne spracovaná stručná koncepcia riadenia a rozvoja strediska služieb škole.
• Štruktúrovaný profesijný životopis.
• Potvrdenie preukazujúce predchádzajúcu prax alebo živnostenský list.
• Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie na SSŠ - neotvárať“ do 04. 03. 2016 do 13,00 hod. na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec. Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.
Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

Senec 08.02. 2016

Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007