Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Miestne dane a poplatky

Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť prvým dňom roka 2017. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej: Priznanie k dani) je povinný podať ten, u koho v priebehu roka 2016 nastala zmena skutočností, t. j. nadobudnutie nehnuteľností, predaj nehnuteľností, vlastník, resp. držiteľ psa, prevádzkovateľ predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, resp. ten, u ktorého nastali zmeny skutočností, oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. Držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S môže požiadať v daňovom priznaní o úľavu na daň z nehnuteľností a o oslobodenie na daň za psa, ak sa jedná o nového daňovníka do 31. januára 2017. V prípade, keď daňovník mal vydaný preukaz s časovým obmedzením do konca roka 2016, je potrebné zánik nahlásiť. V prípade, ak daňovník – držiteľ preukazu ŤZP a ŤZP/S nadobudol preukaz v priebehu roka 2016, o zníženie dane musí požiadať do 31.1.2017 v priznaní k príslušným daniam. O oslobodenie od platenia dane za psa môže požiadať aj osamelý dôchodca na predpísanom tlačive u správcu dane do 31. januára 2017. Každý občan, ktorý má povinnosť platiť miestne dane za nehnuteľnosti, psa, užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dostane rozhodnutie o vyrubení týchto daní a poplatku. V rozhodnutí bude uvedená výška, splatnosť daní a poplatku, ako i variabilný symbol a číslo účtu, na ktorý je daňovník povinný dane a poplatok zaplatiť.
Pri platbe treba dbať o dodržanie podmienok platenia. Treba si dať pozor, aby bola úhrada realizovaná na správne číslo účtu so správnym variabilným symbolom. Daň je možné zaplatiť aj v pokladni mestského úradu. Pokiaľ sa občan dlhodobo (viac ako 90 dní) nezdržiava na území mesta, môže požiadať o zníženie poplatku za komunálne odpady, ak odo dňa zmeny do 30 dní dodá doklady uvedené vo VZN (Celé znenie je uverejnené na www.senec.sk). Žiadosť a príslušné doklady sa podávajú každoročne, pokiaľ dôvod na zníženie poplatku trvá. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vybavujú do 31.1.2017 v úradných hodinách MsÚ – vchod č. 5.

Mestský úrad v Senci

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007