Dnes je sobota, 25. mája 2024, meniny má Urban
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úrady a inštitúcie

Colný úrad Bratislava, Pobočka colného úradu Senec

Pobočka Senec bola v roku 2017 zrušená!

Oblasť rozhodovacej činnosti:

 • rozhoduje o prepustení, resp. neprepustení tovaru do navrhovaného režimu,
 • rozhoduje vo veciach výkonu colného dohľadu,
 • rozhoduje o zaistení tovaru,
 • rozhoduje o vrátení alebo odpustení cla, daní a iných platieb vymeraných pri dovoze, alebo vývoze tovaru vo vymedzenom rozsahu,
 • schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou vo svojej spôsobilosti,
 • objasňuje a prejedáva priestupky,
 • určuje veci z majetku dlžníka alebo ručiteľa, na ktoré sa vzťahuje colné záložné právo vo vymedzenom rozsahu,
 • vymáha nedoplatky na cle, daniach a iných platbách vyberaných pri dovoze a vývoze tovaru,
 • pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
 • vykonáva kontrolu tovaru po prepustení vo vymedzenom rozsahu,
 • usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore,
 • spolupracuje s OC pri príprave podkladov pre vydanie povolenia na režimy s ekonomickým účinkom,
 • verifikuje sprievodné osvedčenia o pôvode tovaru,
 • prijíma konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených vlastnou kontrolnou činnosťou,
 • rozhoduje o prijatí alebo neprijatí spôsobu zabezpečenia colného dlhu v súlade s platnými colnými predpismi vo vymedzenom rozsahu,
 • na základe žiadosti vydáva osvedčenia o pôvode tovaru.
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007