Dnes je sobota, 28. januára 2023, meniny má Alfonz
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Tlačivá na stiahnutie

Využite možnosť vyskúšať vyplniť a poslať žiadosti elektronicky, pomocou elektronických formulárov systému iPoint. Pred prvým prihlásením je potrebné sa zaregistrovať a postupovať podľa pokynov.

Ponúkame následujúce elektronické formuláre:
- Ohlásenie o poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Oznámenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
- Oznámenie daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje
- Oznámenie daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
- Oznámenie daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
- Oznámenie o otvorení prevádzky
- Oznámenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby
- Žiadosť o vydanie povolenia k predaju na trhovom mieste / ambulantný predaj
- Oznámenie daňovej povinnosti k dani za psa
- Žiadosť o nenávratnú dotáciu mesta
- Zúčtovanie nenávratnej dotácie mesta
- Žiadosť o potvrdenie výšky pohľadávok voči mestu
- Pripomienka k návrhu rozpočtu mesta
- Žiadosť o určenie /zmenu, zrušenie, potvrdenie/ súpisného a orientačného čísla
- Žiadosť o vydanie súhlasu Malého zdroja znečisťovania ovzdušia
- Oznámenie o ukončení užívania verejného priestranstva
- Žiadosť o poskytnutie informácie
- Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
- Žiadosť na zrušenie trvalého pobytu
- Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste

Tlačivá na stiahnutie vo formáte RTF a PDF

Oznámenie športového podujatia RTF | 41 KB
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia RTF | 39 KB
Oznámenie o usporiadaní voľnej pouličnej aktivity RTF | 42 KB
Návrh do ankety - Najúspešnejší športovec Mesta Senec za rok 2016 PDF | 159 KB
Tlačivo - Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste PDF | 110 KB
Tlačivo - Povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom mieste Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva PDF | 131 KB
Žiadosť o dotáciu RTF | 188,0 KB
Zmluva o poskytnutí dotácie DOC | 28,0 KB
Zúčtovanie dotácie RTF | 56 KB
Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Senec DOC | 88 KB
Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o poverení zástupcu pre podanie daňového priznania DOC | 35 KB
Žiadosť na zrušenie trvalého pobytu DOC | 36 KB

Žiadosti - odbor sociálnych vecí

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Mesta Senec na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
RTF | 125 KB
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci RTF | 31 KB
Žiadosť o poskytnutie spoločného stravovania v Stredisku sociálnych služieb PDF | 344 KB
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF | 136 KB
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby PDF | 151 KB

Žiadosti - ŠFRB

Žiadosť o poskytnutie podpory PDF | 1,43 MB
Prílohy k žiadosti FO PDF | 773 KB
Potvrdenie výpis DP FO A PDF | 62 KB
Potvrdenie výpis DP FO B PDF | 68 KB
Potvrdenie príjem za štvrťrok PDF | 447 KB
Potvrdenie príjem za rok PDF | 493 KB
Potvrdenie - podanie DP z nehnuteľnosti FO PDF | 44 KB
Potvrdenie dávky UPSVaR PDF | 43 KB
Čestné vyhlásenie - záväzky PDF | 198 KB

Žiadosti - matrika

Správa pre matriku PDF | 206 KB
Žiadosť o matričný doklad PDF | 53 KB
Splnomocnenie PDF | 50 KB
Čestné vyhlásenie PDF | 188 KB

Žiadosti - stavebný úrad a ŽP

Čestné vyhlásenie o úžívaní stavby - podpis je potrebné overiť! PDF | 39 KB
Splnomocnenie pre vybavovanie žiadostí - podpis je potrebné overiť! PDF | 39 KB
Žiadosť o stavebné povolenie PDF | 489 KB
Žiadosť o rozkopávku RTF | 1,2 MB
Preberací protokol rozkopávky RTF | 67 KB
Žiadosť o rozkopávku - vyjadrenie E-Net PDF | 547 KB
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie na území mesta Senec - oprava poruchy podzemého vedenia RTF | 1,02 MB
Ohlásenie drobnej stavby RTF | 49 KB
Žiadosť o kolaudáciu RTF | 80 KB
Žiadosť o odstránenie stavby PDF | 500 KB
Žiadosť o zmenu stavby pred dokoncením PDF | 92 KB
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby PDF | 54 KB
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla PDF | 350 KB
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla PDF | 326 KB
Žiadosť o vydanie potrvdenia veku stavby PDF | 215 KB
Dohoda o domácom kompostovaní podľa § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti § 81 ods. 21 písm. b) zákona č.79/2015 Z. z. odpadoch RTF | 106 KB
Žiadosť o povolenie - malý zdroj znečistenia - k stavebnému povoleniu RTF | 60 KB
Žiadosť o povolenie - malý zdroj znečistenia - ku kolaudačnému povoleniu RTF | 60 KB
Oznámenie údajov – poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom, podáva sa každoročne do 15.2. RTF | 56 KB
Žiadosť o uzemnoplánovaciu informáciu - súlad PDF | 51 KB
Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia PDF | 847 KB
Návrh na vydanie územného rozhodnutia - umiestnenie stavby PDF | 935 KB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny PDF | 40 KB
Oznámenie o výrube drevín na území mesta Senec z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka PDF | 38 KB
Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti - Slnečné jazerá PDF | 46 KB
Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti - Senec PDF | 45 KB

Žiadosti - dane a poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje a k dani za predajné automaty - Fyzická osoba PDF | 629 KB
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za nevýherné hracie prístroje a k dani za predajné automaty - Právnická osoba PDF | 627 KB
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - pokyny PDF | 934 KB
Oznam o vzniku zabratia verejného priestranstva RTF | 30 KB
Oznam o ukončení zabratia verejného priestranstva RTF | 30 KB
Oznámenie vzniku užívania verejného priestranstva vyhradeným parkovacím miestom RTF | 36 KB
Oznámenie o ukončení užívania verejného priestranstva vyhradeným parkovacím miestom RTF | 37 KB
Výkaz k dani za ubytovanie RTF | 36 KB
Žiadosť o vrátenie preplatku z miestneho poplatku za komunálne odpady RTF | 32 KB
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady RTF | 39 KB
Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady NEHNUTEĽNOSTI SLÚŽIACE NA BÝVANIE RTF | 6431 KB
Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady NEHNUTEĽNOSTI SLÚŽIACE NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU, ZÁHRADY, ZÁHRADNÉ CHATKY, NEHNUT. V ZÁHRAD. OSADE RTF | 6431 KB
Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpad PREVÁDZKY RTF | 6439 KB
Hlásenie o vzniku /zániku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady separovaný odpad PREVÁDZKY RTF | 6431 KB
Dohoda spolumajiteľov pre platbu dane z nehnuteľnosti PDF | 43 KB
Žiadosť o vydanie povolenia mesta Senec k predaju na trhovom mieste /
- Martex
RTF | 32 KB
Žiadosť o vydanie povolenia mesta Senec k predaju na trhovom mieste /
- Šafárikova
RTF | 32 KB
Žiadosť o vydanie povolenia mesta Senec k predaju na trhovom mieste /
ambulatný predaj
RTF | 32 KB
Oznámenie o otvorení prevádzky v zmysle článku 2 ods. 1 VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb DOC | 29 KB
Oznámenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby v zmysle článku 6 ods. 1 VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb RTF | 27 KB
Oznámenie o zmene prevádzkovej doby. RTF | 26 KB
Oznámenie o zrušení prevádzky v zmysle článku 2 ods. 6 VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. RTF | 26 KB
Tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu MZZO v súlade s VZN 01/2010 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. PDF | 102 KB
RTF | 60 KB
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007